Kerk

De kerk is het volk van God, waarvan Christus het Hoofd is.

De kerk is niet van mensen

Luther had de gewoonte om ‘s avonds, voor hij ging slapen, te bidden: "God, is het mijn kerk of Uw kerk? Als het Uw Kerk is, zorg er dan alstublieft voor. Ik ben moe, ik moet naar bed. Welterusten, mijn God. We zullen elkaar in de morgen weer zien."

Luther was diep overtuigd van dit geheim: de kerk is niet het eigendom van mensen. Ten diepste behoort de kerk aan God toe, Hij heeft ervoor betaald met het bloed van Zijn eigen zoon. En Hij blijft zorgen voor Zijn kerk, als een herder voor zijn kudde schapen.

Wat bedoelde Luther toen hij voor de ‘kerk’ bad? Wij gebruiken het woord ‘kerk’ tegenwoordig op verschillende manieren: het kan een kerkgebouw zijn, een plaatselijke gemeente, een kerkverband of de wereldwijde kerk. Vaak zeggen we ‘gemeente’ als we een plaatselijke kerk bedoelen en kerk als het over de bovenplaatselijke kerk gaat. Overigens kunnen we de woorden ‘gemeente’ en ‘kerk’ door elkaar gebruiken, want ze bedoelen hetzelfde. Het woord ‘kerk’ zelf staat niet in de Bijbel. Daar komt het woord niet eens in voor! Het komt van het woord ‘kuriake’, wat ‘van de Heere’ betekent. De Bijbel, en in haar spoor onze belijdenis, spreekt over de kerk in een verscheidenheid van vergelijkingen: de kerk als het volk van God, als de kudde van Christus, als het lichaam van Christus en als de tempel van de Heilige Geest.

En over díé kerk had Luther het. De kerk is het volk van God, omdat ze haar bestaan dankt aan Christus Die haar roept, vergadert, beschermt en bewaart. Dat doet Hij vanaf het begin van de wereld en zal Hij tot het einde van de tijd doen, door Zijn Woord en Geest. Ze is een schepping van het Evangelie en de Heilige Geest. Overal waar nu het Woord van God verkondigd en geloofd wordt, is God in Christus bezig Zijn kerk te vergaderen. Daarom kon Luther ook rustig gaan slapen. Het kenmerk van alle mensen die Hij roept, is dat ze in Hem geloven door de kracht van de Heilige Geest. Van die gemeente is Christus het Hoofd. De kerk, die wel met een lichaam vergeleken wordt, ontvangt haar kracht van haar Hoofd Christus en ze staat onder Zijn gezag.

Soms wordt er gesproken van een zichtbare en onzichtbare kerk. Bij de onzichtbare kerk horen alleen gelovigen, bij de zichtbare kerk weet je dat niet. Hoewel dit onderscheid in de kerkgeschiedenis wel vaak is gemaakt, is het gereformeerd om dit onderscheid niet zo te maken, alsof er twee verschillende kerken zouden zijn die los van elkaar staan.
We moeten de onzichtbare kerk niet buiten, maar bínnen de kerk zoeken. God weet van degenen die ín de kerk zijn, ook wie er werkelijk ván de kerk zijn. Daarom zien wij de kerk vanuit het verbond: alle gedoopte mensen in de kerk dragen het teken en zegel van de doop en zijn geroepen om in geloof te leven uit Zijn beloften. Ze moeten een leven leiden van geloof en bekering.

Een duidelijk voorbeeld hierbij is het beeld van het visnet in Mattheüs 13:47-50. Er zitten allerlei soorten vissen in het net, maar pas in het laatste oordeel zal duidelijk worden wie de ‘goede’ vissen zijn. We spreken ook wel van ‘tweeërlei kinderen van het verbond'. Samen zijn zij één kerk met daarin verschillende soorten leden: doopleden, belijdende leden, huichelaars, randkerkelijken, enzovoort. Maar het is niet aan ons om de harten te oordelen. We moeten het doen met wat de mond belijdt, en het leven niet tegenspreekt. Naar het oordeel van de liefde mogen we de mensen in de kerk beschouwen als leden van de kerk, en elkaar blijven oproepen tot geloof. De Heere Jezus zal als Rechter oordelen, omdat Hij alleen het hart ziet (vgl. 1 Samuël 16:7b).

Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we (zoals verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis) vier eigenschappen van de kerk: ze is één, heilig, katholiek en apostolisch. (1) De kerk hoort niet één te zijn, maar ze is één in Christus. Het is één lichaam, één Geest, één Heere, één God en Vader van allen (Efeze 4). De verscheidenheid binnen de kerk hoeft niet per se in strijd te zijn met de eenheid, maar de verdeeldheid tussen kerkverbanden én binnen kerkverbanden is dat wel. De ware eenheid is namelijk niet allereerst een organisatorische kwestie (hoe de dingen geregeld zijn), maar ligt in de eenheid van het geloof. (2) De kerk is ook heilig. In de Bijbel betekent heilig ‘dat wat aan God toebehoort’. En wat aan God toebehoort moet afgezonderd zijn van de zonde en van de wereld, toegewijd aan Hem. (3) De kerk is ook katholiek. Dat doet je misschien aan de Rooms Katholieke Kerk denken, maar daar heeft het niet mee te maken. Het woord ‘katholiek’ betekent ‘algemeen’ of ‘universeel’. We bedoelen daarmee het geheel van de kerk door alle tijden en over alle plaatsen. Als laatste is de kerk (4) apostolisch. Kort gezegd betekent dat, dat de kerk blijft bij het onderwijs van de apostelen. Wij hebben de ‘Apostolische geloofsbelijdenis’, dat is eigenlijk een samenvatting van hun onderwijs, hoewel het niet door hen gemaakt is.

Als je naar deze vier eigenschappen kijkt, dan weet je dat de kerk dit uit zichzelf niet is. Toch is ze het in Christus. Dat is haar werkelijkheid, en tegelijkertijd haar roeping. Daarom zeggen we: de kerk moet worden wat ze is.

Als je al de verschillende kerken ziet, dan kun je je afvragen wanneer een kerk nu nog ‘kerk’ kan heten. Misschien heb je zelfs wel eens mensen horen zeggen dat ‘dat er geen echte kerk’ meer is. Toch is een echte kerk eenvoudig te herkennen: een kerk buigt zich onder Christus, omdat Hij haar Hoofd is. Dit is terug te zien in de volgende drie kenmerken: de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten (zoals de Heere Jezus ze heeft ingesteld in de Bijbel) en de uitoefening van de kerkelijke tucht. Kerken die dit niet doen, kunnen eigenlijk geen kerk heten. Ze zijn niet ‘van de Heere’, het zijn onechte of valse kerken. Het is dus belangrijk om als kerk trouw aan het Woord vast te houden om kerk te blijven.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

12 januari 2021
Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
Gods dag eren: een dag waarop we rusten en gedenken, luisteren en aanbidden.
+
Ontwikkeld door

Gods naam

10 november 2020
Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee groot te maken.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden …
+
Ontwikkeld door

Godsbeeld

8 januari 2021
Godsbeeld is het beeld dat we van God hebben, dat overeen moet komen met hoe God Zichzelf heeft bekendgemaakt (geopenbaard) in de Bijbel en schepping.
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade van God waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond.
+
Ontwikkeld door

Hart

10 november 2021
Het hart is de mens in zijn totaliteit, met zijn verstand, wil en gevoelens.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is de derde persoon in de Drie-eenheid. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat je ogen opengaan voor de Heere Jezus en je Hem gaat ‘zien’.
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Dat God heilig is betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de woonplaats van God, de voorlopige thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde komt.
+
Ontwikkeld door

Hemelvaart

10 november 2021
De hemelvaart is het lichamelijk opvaren van de Heere Jezus van de aarde naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Hoop

10 november 2020
Hoop is de verwachting - juist tegen alle verdrukkingen in - dat we straks door het geloof eeuwig bij onze opgestane Zaligmaker mogen zijn, in wie …
+
Ontwikkeld door

Koninkrijk van God

10 november 2020
Het geestelijke rijk van God waar de Heere Jezus regeert.
+
Ontwikkeld door

Kruis

10 november 2021
De plek waar Christus door Zijn offer de zonden heeft verzoend, en door Zijn dood de machten van het kwaad en de dood heeft overwonnen.
+
Ontwikkeld door

Liefde

10 november 2020
Liefde: onvoorwaardelijke van iemand houden, zoals God ons heeft liefgehad. De ultieme Liefde is God Die in Zijn Zoon Zichzelf gaf, en de Heere …
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus wil

10 november 2020
Het lijden dat iemand overkomt vanwege het geloof in de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door

Meditatie

10 november 2020
Meditatie is het overdenken van Gods Woord. Het zorgt ervoor dat het Woord diep in ons kan binnendringen.
+
Ontwikkeld door
Alles van ABC voor jongeren

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!