Duivel

De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.

Aanklager

De bekende reformator Luther had eens een droom. In die droom stond de duivel voor hem met een lange lijst van zonden. Van niet één van die zonden kon Luther zeggen dat hij die niet had bedreven. Eigenlijk moest hij aan die lijst nog zonden toevoegen, die de satan had vergeten. Maar wat deed Luther vervolgens? Hij doopte zijn pen in rode inkt en schreef dwars door die zondenlijst: “En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon reinigt van alle zonden.” Daarna verscheurde hij het papier en gooide het in het vuur. Toen hij opkeek, was de duivel verdwenen.

De betekenissen van ‘duivel’ en ‘satan’ zeggen al veel over wie de duivel is. ‘Satan’ betekent namelijk een ‘aanklager die vijandig gezind is’. ‘Duivel’ komt van een Grieks woord dat de volgende betekenissen heeft: uit elkaar gooien, verstrooien, haten, aanklagen, aanbrengen en lasteren. In het Nieuwe Testament heeft de duivel veel verschillende namen: de boze, de vijand, de verzoeker, de overste van deze wereld, de god van deze eeuw, de overste van de macht van de lucht, de draak, de oude slang, de verleider en de moordenaar van het begin af. In deze namen wordt snel duidelijk wie hij is: de absolute tegenovergestelde van God.

Aangenomen wordt dat de duivel de leider was van de opstand tegen God, waardoor hij met zijn demonen uit de hemel werd geworpen (Openbaring 12:9). De duivel wil de relatie tussen God en mens kapot maken en de mens naar ziel en lichaam verwoesten. Zijn macht reikt ver: de koninkrijken van de aarde staan tot zijn beschikking (Lukas 4:6). Hij heeft mensen in zijn macht (Mattheüs 6:13). Zij kunnen daar zelf niet onder vandaan komen, omdat ze zich bij hem thuis voelen. In het paradijs heeft de mens voor de duivel gekozen. Sindsdien willen we van onszelf niet meer naar God luisteren, maar zelf de dienst uitmaken. In Genesis 3 valt het op dat God de mens aanspreekt en verantwoordelijk houdt voor de zonde (Genesis 3:17). We kunnen dus niet de duivel de schuld geven als we zondigen. Omdat de verlangens van ons hart vanuit onszelf aansluiten bij wat de duivel ons voorhoudt, is de strijd tegen ‘de boze’ heel zwaar. De Heere Jezus leerde ons daarom bidden: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’.

Er is één tactiek waarmee wij de duivel kunnen weerstaan: Gods wapenuitrusting aandoen – zie ook bijbelrooster dag 3 – en bidden in Jezus’ naam. Dat wil zeggen: Hem te hulp roepen in onze zware strijd. De Heere Jezus is namelijk de enige die tegen de duivel opgewassen is! Door Zijn lijden, sterven en opstanding, heeft de Heere Jezus de kop van de duivel vermorzeld en hem zijn macht ontnomen (Kolossenzen 2:15). De duivel is dus verslagen, maar toch gaat hij nog voor een korte tijd rond als een briesende leeuw, op zoek naar wie hij kan verslinden (1 Petrus 5:8). Zijn aanvallen richt hij vooral op de gelovigen. Maar hij weet dat hij eigenlijk niets tegen hen kan beginnen, omdat zij onder de macht staan van Koning Jezus, Die de duivel heeft overwonnen. De ongelovigen laat hij graag met rust. Ze mochten zijn ware aard eens gaan ontdekken…

Net als Luther deed, mogen wij de duivel wijzen op het kruis. Dat is het bewijs dat hij in het leven van Gods kinderen niks meer te vertellen heeft. Toch gaat de duivel door met zijn werk. Hij blijft liegen, aanvallen en verwoesten en dat wordt alleen maar intenser als Jezus’ wederkomst dichterbij komt. Toch kan de duivel de uitkomst van de strijd niet veranderen. Die ligt vast. Als Jezus, de Overwinnaar, terugkomt, stoot hij de duivel definitief van zijn troon. Samen met zijn demonen en met de mensen die hem als koning vereren, wordt hij in de eeuwige poel van vuur gegooid (Openbaring 20:10). Wie is jouw koning?Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

12 januari 2021
Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
Gods dag eren: een dag waarop we rusten en gedenken, luisteren en aanbidden.
+
Ontwikkeld door

Gods naam

10 november 2020
Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee groot te maken.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden …
+
Ontwikkeld door

Godsbeeld

8 januari 2021
Godsbeeld is het beeld dat we van God hebben, dat overeen moet komen met hoe God Zichzelf heeft bekendgemaakt (geopenbaard) in de Bijbel en schepping.
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade van God waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond.
+
Ontwikkeld door

Hart

10 november 2021
Het hart is de mens in zijn totaliteit, met zijn verstand, wil en gevoelens.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is de derde persoon in de Drie-eenheid. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat je ogen opengaan voor de Heere Jezus en je Hem gaat ‘zien’.
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Dat God heilig is betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de woonplaats van God, de voorlopige thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde komt.
+
Ontwikkeld door

Hemelvaart

10 november 2021
De hemelvaart is het lichamelijk opvaren van de Heere Jezus van de aarde naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Hoop

10 november 2020
Hoop is de verwachting - juist tegen alle verdrukkingen in - dat we straks door het geloof eeuwig bij onze opgestane Zaligmaker mogen zijn, in wie …
+
Ontwikkeld door

Kerk

20 oktober 2023
De kerk is het volk van God, waarvan Christus het Hoofd is.
+
Ontwikkeld door

Koninkrijk van God

10 november 2020
Het geestelijke rijk van God waar de Heere Jezus regeert.
+
Ontwikkeld door

Kruis

10 november 2021
De plek waar Christus door Zijn offer de zonden heeft verzoend, en door Zijn dood de machten van het kwaad en de dood heeft overwonnen.
+
Ontwikkeld door

Liefde

10 november 2020
Liefde: onvoorwaardelijke van iemand houden, zoals God ons heeft liefgehad. De ultieme Liefde is God Die in Zijn Zoon Zichzelf gaf, en de Heere …
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus wil

10 november 2020
Het lijden dat iemand overkomt vanwege het geloof in de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door

Meditatie

10 november 2020
Meditatie is het overdenken van Gods Woord. Het zorgt ervoor dat het Woord diep in ons kan binnendringen.
+
Ontwikkeld door
Bekijk alle kernwoorden voor jongeren

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!