Start van het seizoen

Een nieuw jeugdwerkseizoen ligt voor ons. Wij kennen de toekomst niet, maar mogen ons voorbereiden op de verantwoordelijkheid die we in de gemeente ontvangen hebben. Het is de Heere Zelf, Die ons (gemeente)leven leidt. Hij weet wat goed voor ons is, ook in het kinder- en jeugdwerk! Gods zegen gewenst!

Voorbereiding

Om het kinder- en jeugdwerk in de gemeente goed op te starten, is het belangrijk dat de nodige voorbereiding daaraan vooraf gaat. Met deze themapagina willen we iedereen die betrokken is bij het kinder- en jeugdwerk in de kerk helpen om zich goed voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Want misschien draai je al jaren mee, en weet je precies wat je klaar wilt hebben liggen. Maar het kan ook zijn dat je net toegezegd hebt een seizoen mee te willen draaien als leidinggevende, zonder enige ervaring. Dan is het fijn om te weten waar je zoal aan moet denken. Bij deze bieden we je een overzicht van aandachtspunten, inspiratie en ideeën.

Gebed

Het jeugdwerkseizoen voorbereiden begint met gebed. Wanneer jullie als leidinggevenden bijeen komen om het seizoen voor te bereiden, neem dan bewust de tijd om samen te bidden. Want voor al het kinder- en jeugdwerk geldt dat wanneer de Heere Zijn zegen niet geeft, we tevergeefs werken. In alles zijn we van Hem afhankelijk. Pleit op Zijn beloften! Want het werk in de kerk, is Zijn werk! Bemoedig elkaar als leidinggevenden onderling. Het werk dat uit liefde voor de Heere Jezus gedaan wordt, behoud zijn waarde. Een mooi lied om samen te zingen als leidinggevenden aan de start van het seizoen is ‘Hoor de stem van Jezus roepen’.

Hoor de stem van Jezus roepen

Hoor de stem van Jezus roepen: ‘Wie wil in Mijn wijngaard gaan?’
Witte velden, d ’oogst is wachtend; wie wil schoven dragen gaan?
Luid en helder roept de Meester en Zijn bijstand biedt Hij aan.
Wie geeft antwoord, vreugdevol zeggend: ‘Heer’ hier ben ik, laat mij gaan?’

Kun je niet de zeeën trotseren, dat je naar de heidenen gaat?
Ach je kunt de heiden al vinden en hem helpen in je straat.
Kun je echt geen duizenden geven? Weet, een penning is soms meer!
En het minste heeft veel waarde, als ’t gedaan is voor de Heer’.

Kun je niet zo spreken als eng’len, of als Paulus prediken gaan?
Spreek dan maar eenvoudig van Jezus, Die in onze plaats wou staan.
Kun je grove zondaars niet wekken, met het oordeel en het recht,
Leid dan maar de kleine kind’ren, naar de Heiland; Hij wacht hen echt!

Ben je niet zo’n dappere wachter, die op Sions muren staat?
En de weg wijst naar de hemel, waarschuwend van vroeg tot laat?
Met je smeking en je gebeden, kun je doen wat God van je vraagt.
Kun je zijn zo’n trouwe Aäron, die profeten handen schraagt.

Zeg toch nooit die ijdele woorden: “Er is niets voor mij te doen”.
Mensenzielen gaan verloren, en de Meester roept je toe.
Neem Zijn taak met blijdschap op je, laat Zijn werk je vreugde zijn.
En zodra Hij roept geef dan antwoord ‘Hier ben ik, o Heer’, zend mij!’

Aandachtspunten eerste club- of JV avond

Misschien heb je al jaren ervaring als leiding van een club of JV en weet je precies wat er allemaal ter voorbereiding van een nieuw seizoen moet gebeuren. Het kan ook zijn dat je net begint en je afvraagt, waar moet ik aan denken?

We zetten een aantal aandachtspunten voor je op een rij.

 • Maak een lijst van alle kinderen/jongeren in de gemeente en in welke leeftijdscategorie ze vallen. Deze kun je ook bij de predikant of kerkenraad (scriba) opvragen.
 • Bedenk met elkaar een leuke startactiviteit om het seizoen gezamenlijk te starten. Kies voor laagdrempelige activiteiten waarbij veel onderling contact mogelijk is om de groepsvorming en sociale binding te stimuleren. Je wilt dat nieuwkomers zich snel thuis voelen in de groep.
 • Stuur alle kinderen/jongeren die in ‘jouw’ doelgroep vallen qua leeftijd een persoonlijke uitnodiging. Een ‘echt’ kaartje, op naam geadresseerd, doet het nog steeds heel goed.
 • Maak als leidinggevenden een jaarplanning, zowel inhoudelijk als qua activiteiten. Zet op een rij welke thema’s je zelf graag zou bespreken met de kinderen of jongeren maar vraag ook om hun input (bij de doelgroep 12 jaar en ouder) en maak hier een mix van.
 • Vul in jullie jaarplanning de data in van landelijke appeldagen als je die wilt bezoeken met de kinderen of jongeren.
 • Wil je op de vereniging of club aandacht besteden aan heilsfeiten en speciale dagen? Houd hier dan rekening mee bij het invullen van je jaarplanning. Denk aan Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, dankdag, biddag of misschien wel Hervormingsdag.
 • In de webshop kun je voor diverse doelgroepen Handreiking uitgaven vinden: Bijbelstudiemateriaal en de verwerking van actuele thema’s waarmee je diverse avonden kunt vullen. Plan bijvoorbeeld twee Handreiking boekjes in voor meerdere avonden, organiseer van tijd tot tijd een ‘losse’ avond aan de hand van een thema dat jongeren inbrengen en vergeet ook niet om wat activiteiten te plannen die goed zijn voor de onderlinge binding.
 • Denk na over de vraag wat je als leidinggevenden zelf nodig hebt. Misschien is de één heel goed in het leiden van een avond terwijl een ander liever praktische zaken organiseert. Kijk waarin je elkaar kun versterken. Bekijk de pagina ‘diensten’ voor een overzicht van toerusting voor leidinggevenden. Het is mooi om eens per jaar een toerustende avond of avonden) als leidinggevenden met elkaar (en mogelijk samen met de kerkenraad) te hebben. Als je dit tijdig inpland is de kans groot dat iedereen aanwezig kan zijn.
 • ‘Verdeel’ de jongeren van jouw club of JV onder elkaar als leiding in die zin dat je als leidinggevende voor die betreffende jongeren wat extra aandacht hebt. Zo borg je dat alle jongeren persoonlijke aandacht krijgen.
 • Denk na over praktische zaken: wat heb je aan contributie nodig, wat is het budget vanuit de kerkenraad (voor materiaal en mogelijke uitjes), waar kom je met elkaar samen, etc.
 • Bespreek als leidinggevenden onderling welke regels jullie willen hanteren. Probeer het aantal regels beperkt te houden, en bij elke leidinggevende deze regels zo mogelijk hetzelfde te hanteren.
 • Denk na over een bredere inbedding van het jeugdwerk: hoe betrek je ouders bij het jeugdwerk, hoe benader je hen voor steun vanuit gezinnen om jongeren te motiveren en te stimuleren om deel te nemen aan het kerkelijk jeugdwerk. Vraag of je bijvoorbeeld eens per half jaar met een vertegenwoordiging van de leidinggevenden van het jeugdwerk aan kan schuiven op een kerkenraadsvergadering. Dit voor een stuk terugkoppeling en bespreken van mogelijke zorg- en knelpunten of juist dankpunten.

O, als u uw kroon straks versierd wilt zien met edelstenen, zoek die dan onder de kleintjes!

C.H. Spurgeon

Methoden

In het kinder- en jeugdwerk bevelen wij het werken met een methode aan. Door gebruik te maken van een methode weet je zeker dat je tijdens de bijeenkomsten een bepaalde basis hebt aan goed inhoudelijk materiaal. Dat scheelt veel werk in de voorbereiding van de bijeenkomsten, en het geeft de kinderen en jongeren een stuk structuur en inzicht in de opbouw van de bijeenkomst. Ze weten wat ze kunnen verwachten tijdens de Bijbelstudie als er gewerkt wordt met een vaste methode.

Op de methodenpagina is een overzicht van methoden te vinden die we voor de verschillende doelgroepen aanbevelen.

Ben je leidinggevende van de kinderclub of van een jeugdvereniging, bekijk dan de nieuwste uitgaven van het Handreiking methode. In september 2021 komt voor de -12 doelgroep een uitgave over ‘koning David’ uit; voor de -16 doelgroep een uitgave over ‘Jonathan- de kroonprins die nooit koning werd’ en voor de +16 doelgroep een uitgave met als thema ‘Hij voor mij- het lijden van Christus’.

Ook zijn er recent nieuwe Actueel uitgaven ontwikkeld: voor de -16 doelgroep ‘Mij een zorg?!’ over bezorgdheid en voor de +16 doelgroep ‘M/V’ over gender en identiteit. Bestel de uitgaven in de webshop.

Materialen

Soms zoek je als leidinggevende nog naar een goed idee om die ene clubmiddag of JV avond extra mooi te maken… Een goede intro, een mooi filmpje wat je hoofdboodschap verduidelijkt, of een leuke verwerking bij de inhoud die je voorbereid hebt. Zoek op het platform onder het tabblad ‘materiaal’ en vul het filter in. Hier is enorm veel te vinden voor het kinder- en jeugdwerk.

Zoek je een mooi filmpje bij een Bijbels kernwoord om bij je intro of verwerking te gebruiken. Kijk voor jongeren op www.abcvanhetgeloof.nl of voor kinderen op www.abcvoorkinderen.nl.

Wanneer je een inleidend filmpje nodig hebt bij een groter gedeelte uit de Bijbel biedt The Bible Project (TBP) mooie filmpjes. De aantrekkelijke kernachtige filmpjes hebben een diepe en krachtige inhoud. Je kunt ze als leidinggevende bekijken om je te verdiepen in een bepaald onderwerp, maar ook laten zien tijdens een JV- of catechese avond. Zie voor meer informatie www.bibleproject.com.

Als u de kinderen die u verwacht niet op de zondagsschool krijgt, ga hen dan halen. En als u hen hebt opgezocht en hen om u heen verzameld hebt, wees dan niet tevreden tot ze behouden zijn.

Toerusting

Als leidinggevende heb je zo nu en dan inspiratie nodig. Nieuwe ideeën en bemoediging om met frisse moed het werk op te pakken. De jeugdcultuur waarin onze kinderen en jongeren opgroeien ontwikkelt zich ook razendsnel. Lees regelmatig eens de nieuwe jeugdtrends door en informeer eens belangstellend bij je tieners waar ze allemaal druk mee zijn. Hoe beter je hen kent, hoe makkelijker het voor je zal zijn om een relatie met hen te leggen en deze te onderhouden.

Bid en werk

‘Als we ergens voor bidden, verwacht God van ons dat we de juiste middelen gebruiken om het te verkrijgen. Als we de middelen negeren, hebben we geen recht om te verwachten dat Hij gelooft dat ons gebed oprecht is. Als een leidinggevende of ambtsdrager voor de kinderen en jongeren bidden, maar nooit met hen bidden of persoonlijk met hen spreken over het welzijn van hun ziel, moeten zij zich niet verbazen als zij niet tot Christus komen.’

Bovenstaand citaat geeft aan dat we biddend dit seizoen de hand aan de ploeg mogen slaan. Wie gelovig bidt en werkt, mag grote dingen van de Heere verwachten! Het werk in de kerk is uiteindelijk het werk van de Heere Zelf. Laat dat je bemoedigen bij alle voorbereidingen die je treft voor het nieuwe jeugdwerkseizoen! Gods zegen gewenst!

Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.