Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren zijn echte feestdagen! Toen de Heere Jezus ten hemel voer, was Zijn werk op aarde volkomen volbracht. Hij bestijgt Zijn troon als Koning. Niet om uit te rusten, maar om actief Zijn Koninkrijk te bouwen door het zenden van de Heilige Geest.

Jezus’ kroningsdag en de komst van de Trooster

Kroningsdag

Zie je het voor je? De discipelen staren omhoog. Wie ziet nog een glimp van Hem? Met zegenende armen steeg Jezus omhoog. Ze zagen Zijn doorboorde handen. Ze turen omhoog, maar zien alleen nog de grote witte wolk waarachter Hij verdween.

En plotseling staan daar twee mannen in witte kleding naast hen met de boodschap: ‘Waarom staren jullie omhoog? Deze Jezus, Die opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’
Wat zal het een feest zijn geweest in de hemel, toen de Heere Jezus als de grote Koning en Overwinnaar bij Zijn Vader terugkwam. Met Zijn doorboorde handen is Hij ten hemel opgevaren. Op Hemelvaartsdag vieren we echt Koningsdag!

De Heere Jezus heeft ons niet verlaten. Hij heeft als Koning plaatsgenomen op Zijn troon en de Heilige Geest, de Trooster gezonden. Door de Heilige Geest is Hij dichterbij dan ooit in ieder die gelooft! De Heidelbergse Catechismus heeft dit prachtig verwoord in vraag en antwoord 47 en 49 van zondag 18.

De Trooster is gekomen

De Heere Jezus moest opvaren naar de hemel om de Heilige Geest te kunnen zenden. Als mens kon Jezus maar op één plaats tegelijk zijn. Maar nu, door de uitstorting van de Heilige Geest kan het Evangelie de wereld over.

Wat doet de Heilige Geest?

De Heilige Geest brengt mensen tot het inzicht dat zij buiten de Heere Jezus voor eeuwig verloren zijn. Hij schenkt het geloof in Christus. Hij opent een gesloten hart en maakt van dood, levend. Hij wil het verstand verlichten zodat mensen de waarde van het Evangelie gaan inzien en begrijpen. Mensen die eerst de Heere Jezus niet willen volgen, gaan door het werk van de Heilige Geest Hem liefkrijgen en Hem dienen. Hun wil wordt omgebogen en hun hart vernieuwd.

De Heilige Geest wordt de gelovigen geschonken en daarmee ontvangen zij ook gaven van Hem tot opbouw van de gemeente van Christus. De Heilige Geest troost en woont in de gelovige. De gave van de Heilige Geest die met Pinksteren geschonken is kunnen we niet overschatten! Wat een wijsheid, genade en liefde van God!

De Heilige Geest brengt mij bij Jezus en Jezus bij mij.

Pinksteren in de kerk

In sommige gemeenten wordt Pinksteren in de kerk met de kinderen en jongeren gevierd middels een pinksterviering op Tweede Pinksterdag. Andere gemeenten organiseren een pinksterviering met de kinderen of jongeren tijdens een zondagsschoolbijeenkomst of verenigingsavond. Vaak gaan er veel voorbereidingen aan vooraf. Op deze pagina bieden we een overzicht van materialen die goed te gebruiken zijn voor de pinkstervieringen. Heb je zelf materiaal dat hier niet tussen staat en breder gebruikt mag worden? Stuur het op naar de redactie zodat het wellicht hieronder ook een plaats kan krijgen (lydia@goedinvorm.nu).

Lied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor Uw aangezicht,
Geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat U vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Ad den Besten – Liedboek voor de Kerken

Heilsgeschiedenis

Hemelvaart en Pinksteren zijn geen heilsfeiten die op zichzelf staan, maar onderdeel van Gods heilsplan. Het staat direct in verbinding met de andere heilsfeiten van Kerst, Goede Vrijdag, en Pasen. Wie Pinksteren viert als een gezellig feest in het voorjaar los van deze andere heilsfeiten, mist de kern. Met Pinksteren is er een nieuwe fase van Gods heilsplan aangebroken. We leven in de eindtijd. Het Evangelie van Redding voor verloren zondaren mag de wereld over gaan. De blijde boodschap moet verkondigd worden aan iedereen. Het Koninkrijk van Christus is aangebroken en wordt opgericht. Laat ook in het kinderwerk en jeugdwerk in de kerk Pinksteren niet op zichzelf staan. Wordt bijvoorbeeld met Pinksteren een vergelijkbare viering georganiseerd in de kerk als met Kerst? De rode draad van Gods heilsplan met deze wereld geeft een breder perspectief! Laat de kinderen zien hoe alle heilsfeiten nodig zijn in Gods grote reddingsplan.

Op welke manier helpt de Heilige Geest?

Pinksteren in je hart en leven

Het team van Goed in vorm wenst u en jullie gezegende hemelvaart en pinksterdagen!