Jeugdbeleid

Het ontwikkelen van jeugdbeleid is een handig middel om de voortgang van het kinder- en jeugdwerk in de gemeente over meerdere jaren te borgen. Maar hoe kom je tot breed gedragen beleid wat functioneert en niet onder het stof komt te liggen in de kast?

Jeugdbeleid - zorg voor jongeren

Waarom zou u zich binnen de gemeente bezighouden met jeugdbeleid? Als u deze vraag stelt aan verschillende mensen in de gemeente, krijgt u waarschijnlijk antwoorden die steeds een ander element van het belang weergeven.

In de kerk worden vaak heel veel activiteiten ondernomen. Dat is heel mooi en belangrijk. Veel gemeenteleden zetten zich vrijwillig in en geven hun tijd en energie aan de opbouw van de gemeente. Uiteindelijk doelen alle gemeentelijke activiteiten op de eer van God, de opbouw van Zijn Koninkrijk en de stichting van de gemeente. Dat vraagt nogal wat van een gemeente. Er moet geestelijk leiding gegeven worden! Deze themapagina is bedoeld om gemeenten daarbij te ondersteunen.

Het ontwikkelen van jeugdbeleid maakt het niet alleen mogelijk om op organisatorisch vlak allerhande zaken te regelen, maar stelt de gemeente ook in staat om na te denken over diepere zaken. Wat motiveert en wat drijft gemeenteleden om te doen wat ze doen in de gemeente? Vanuit welk fundament werken we met elkaar, en waar willen we naartoe? Door beleidsmatig te denken, krijgen jullie samen een doel voor ogen waar jullie met elkaar aan werken. Zo kunnen alle werkzaamheden ook gericht geëvalueerd worden.

We mogen weten dat de Heere het werk in de gemeente niet telt, maar weegt.

Een gemeente is geen bedrijf. Het beleid van een gemeente is daarom ook op een hele andere manier vormgegeven dan een beleidsdocument voor het bedrijfsleven. De geestelijke ‘oogst’ van het werk is niet in cijfers uit te drukken en is ook niet te meten. We mogen weten dat de Heere het werk in de gemeente niet telt, maar weegt. Het gaat om de ziel en zaligheid van verloren zondaren.

In die wetenschap draagt de gemeente de verantwoordelijkheid om, door liefde gedreven, er alles aan te doen om het Woord centraal te stellen in al haar werk en om zoveel mogelijk gemeenteleden hier actief bij te betrekken. ‘Want het Woord van God is levend en krachtig’ (Hebr. 4:12a).

Herders gevraagd die schaap blijven

Map 'Zorg voor jongeren'

Het LCJ heeft een map ontwikkeld die gebruikt kan worden ter ondersteuning van het ontwikkelen van jeugdbeleid. Het is de bedoeling dat gedurende het proces de tien stappen uit de map doorlopen worden. Elke stap wordt eerst uitgebreid toegelicht. Vervolgens wordt verwezen naar de bijbehorende invul-formats waarmee de stap toegepast kan worden op de eigen gemeente. De map kan besteld worden via de webshop, of gratis digitaal gedownload worden. De map is zowel in SV als in HSV versie beschikbaar.

Het is aan te raden om niet meer dan één stap in een avond te behandelen. Beleid ontwikkelen kost tijd en is een langdurig proces. Dat vraagt om een tijdsinvestering. De map is zo vormgegeven dat jullie ‘bij de hand’ genomen worden om tot maatwerk jeugdbeleid voor de gemeente te komen.

Aanbod vanuit het IKC

Het IKC wil zich graag beschikbaar stellen om jullie gemeente te ondersteunen bij het ontwikkelen van een jeugdbeleid. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Op deze themapagina bieden we een overzicht van de diverse mogelijkheden.

Optie 1: Adviserend betrokken

Een jeugdwerkadviseur heeft een adviserende rol en is op jullie situatie betrokken door:

 • Het seizoen te starten met een gemeenteavond die in het teken staat van ‘gemeente zijn voor jong en oud’ en hier een passend maatwerk aanbod voor jullie gemeente op te maken.
 • Richting te geven aan het opstellen van een jeugdbeleid door het delen van een stappenplan en te adviseren over mogelijke organisatorische vormen.
 • Het jeugdbeleid wordt door de gemeente zelf geschreven, maar de jeugdwerkadviseur bezoekt de commissie die hierbij betrokken is drie keer per seizoen om te spreken over de voortgang, vragen te beantwoorden en verder te helpen bij de ontwikkeling en voortgang in een adviserende rol.

Optie 2: Coachend betrokken

Een jeugdwerkadviseur heeft een ‘coachende’ rol en is op jullie situatie betrokken door:

 • Het seizoen te starten met een gemeenteavond die in het teken staat van ‘gemeente zijn voor jong en oud’ en hier een passend maatwerk aanbod voor jullie gemeente op te maken.
 • Actief betrokken te zijn bij de totstandkoming van het jeugdbeleid, taakomschrijvingen en het jaarplan door mee te lezen, gericht informatie te verzamelen en te adviseren.
 • Het jeugdbeleid wordt door de gemeente zelf geschreven, maar de jeugdwerkadviseur leest mee, voorziet het document van commentaar in verschillende fases en doet suggesties. De jeugdwerkadviseur is minimaal vier avonden per seizoen aanwezig om het proces te begeleiden.

Optie 3: Uitvoerend betrokken

Een jeugdwerkadviseur heeft een uitvoerende rol en is op jullie situatie betrokken door:

 • Het seizoen te starten met een gemeenteavond die in het teken staat van ‘gemeente zijn voor jong en oud’ en hier een passend maatwerk aanbod voor jullie gemeente op te maken.
 • De leiding te nemen in het proces van de totstandkoming van jeugdbeleid, taakomschrijvingen, jaarplan en de instelling van een orgaan. Dit zal in nauwe samenspraak en onder verantwoording van de kerkenraad opgepakt worden. Ambtsdragers en leidinggevenden zullen hier actief bij betrokken worden en de gemeente zal in de proces meegenomen worden via het kerkblad en een tweetal toerustingsmomenten (zoals bijv. een gemeenteavond)
 • De jeugdwerkadviseur is veel ter plaatse aanwezig en in contact met de directe betrokkenen op het kinder- en jeugdwerk, kinder- en jeugdpastoraat en de opvoedingsondersteuning.
 • In nauw contact met een beleidscommissie wordt de inhoud van het jeugdbeleid doordacht en besproken. De jeugdwerkadviseur verwerkt alle besproken inhoud tot een jeugdbeleid.
 • Alle bestaande documenten worden verzameld tot een logisch geheel dat zowel inhoudelijk als organisatorisch overzicht biedt. Concrete jaarplanningen worden volledig gemaakt en voorzien van eindverantwoordelijken.

Optie 4: Outsourcing van Jeugdwerkadviseur naar plaatselijke gemeente

Om daadwerkelijk het nieuwe jeugdbeleid te implementeren in een gemeenten is er de optie om een jeugdwerkadviseur (gedeeltelijk) te outsourcen naar de gemeente. De Jeugdwerkadviseur is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk toepassen en uitvoeren van het beleid, bewaakt de voortgang, treedt coachend op richting kinder- en jeugdleiding en geeft toerusting. Waar wenselijk inzetbaar voor jeugdpastoraat/catechese (onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad).

Deze variant wordt plaatselijk inhoudelijk in kaart gebracht (in contact met de kerkenraad) en financieel los berekend. Daarbij is een optie dat deze variant als project wordt voorgelegd aan potentiële fondsenverstrekkers uit de plaatselijke gemeente.

Overig aanbod wat betreft implementatie nieuw jeugdbeleid

Om de gemeente te ondersteunen bij het daadwerkelijk implementeren en uitvoeren van het beleid is het mogelijk om volgens een ‘strippenkaart’ constructie een jeugdwerkadviseur te koppelen aan een gemeente.

Een gemeente kan een strippenkaart kopen voor een vastgesteld aantal uren. Deze uren kunnen besteed worden aan de toerusting van leidinggevenden ter plaatse, het coördineren van jeugdbeleid of het organiseren van overlegmomenten. De gemeente kan de uren naar eigen inzicht besteden, aan toerusting over het thema waar op dat moment behoefte aan is. Op deze manier kunnen gemeenten ook jaarlijkse toerusting van kinder- en jeugdclubleiding borgen. Gemeenten die er niet aan toe komen in een seizoen krijgen de mogelijkheid hun uren mee te nemen naar een volgend jaar.