Goede Vrijdag en Pasen

‘Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten’. Wie tijdens deze lijdenstijd beseft ‘het zijn mijn zonden die Hem zó doen lijden’, viert straks ook werkelijk Pasen: Jezus leeft!

Jezus, het Lam van God

‘Leer mij, o Heer’, Uw lijden recht betrachten’. Dat is een prachtig lied. Het lijden van de Heere Jezus begon al bij Zijn geboorte. Hij vernedert Zich tijdens Zijn hele leven op aarde. In de lijdenstijd voorafgaand aan Pasen staan we hier in het bijzonder bij stil. Wie tijdens deze lijdenstijd beseft ‘het zijn mijn zonden die Hem zó doen lijden’, viert straks ook werkelijk Pasen: Jezus leeft!

We worden stil als we beseffen dat de Heere Jezus, als het Lam van God de toorn van God over mijn zonden en de schuld van mijn zonden wil dragen. Zoek naar rust en stilte tijdens deze weken voor Pasen om na te denken over het werk en het offer van de Heere Jezus. Praat en zing erover in het gezin en met de kinderen en de jongeren uit de gemeente. Wat is het goed om hier elk jaar weer bij stil te staan. Deze pagina biedt een overzicht van allerlei materiaal dat hiervoor bruikbaar is.

Door God verlaten

Jezus wordt onschuldig veroordeeld. Met een kruis op Zijn rug moet Hij naar Golgotha, om daar de ergste straf te krijgen die mensen in die tijd konden bedenken, de kruisdood.

Spijkers worden door Zijn handen en voeten geslagen. Jezus lijdt hevige pijn. Ook bij het kruis wordt Hij bespot. Dan wordt het donker, midden op de dag. Een afschuwelijke dikke duisternis komt op de aarde. Gods toorn over alle zonden van de mensen komt met volle kracht op Zijn Zoon terecht. En als Jezus tot Zijn Vader roept, komt er geen antwoord. Jezus wordt door God verlaten. Deze straf hebben jij en ik verdiend. Als jij dit offer niet nodig hebt, moet je zelf de toorn van God over je zonde dragen. Maar voor iedereen die in de Heere Jezus gelooft, is er vergeving en het eeuwige leven! Dan roept Jezus krachtig ‘het is volbracht’. Hij buigt Zijn hoofd en sterft.

Jezus leeft!

Vlak voor de zon opkomt op zondagmorgen stuurt God een engel uit de hemel. De soldaten voor het graf worden doodsbang. Ze vluchten zo snel ze kunnen weg. De engel rolt de steen voor het graf weg en uit het graf komt de Heere Jezus. Hij staat op uit de dood!

Jezus is sterker dan de dood. Hij heeft de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jezus leeft.
De duivel is de grote verliezer. Het Evangelie mag de wereld in. Wie gelooft in de Zoon van God ontvangt vergeving en het eeuwige leven! De Heere Jezus heeft de toorn van God gedragen en de dood overwonnen. Zijn volmaakte leven kan Hij nu ruilen met ons zondige bestaan. Hij zei tijdens zijn rondwandeling op aarde: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’. Iedereen die leeft en in de Heere Jezus gelooft zal nooit meer sterven. Natuurlijk sterft je lichaam wel een keer op aarde als de Heere Jezus dan nog niet teruggekomen is, maar dan is je sterven alleen maar een poort, een toegang naar het eeuwige leven. Zo zeker als Jezus opgestaan is uit de dood, zo zeker zullen we allemaal weer opstaan uit de dood om op onze eeuwige bestemming te komen. Met de Heere Jezus is je bestemming voor eeuwig goed!

Pasen in de kerk

In sommige gemeenten wordt Pasen in de kerk met de kinderen en jongeren gevierd middels een paasviering op Tweede Paasdag. Andere gemeenten organiseren een paasviering met de kinderen of jongeren in de lijdenstijd op een kinderclubmiddag, zondagsschoolbijeenkomst of verenigingsavond. Vaak gaan er veel voorbereidingen aan vooraf. Op deze pagina bieden we een overzicht van materialen die goed te gebruiken zijn voor de paasvieringen. Heb je zelf materiaal dat hier niet tussen staat en breder gebruikt mag worden? Stuur het op naar de redactie zodat het wellicht hieronder ook een plaats kan krijgen (lydia@goedinvorm.nu).

‘Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held’

Heilsgeschiedenis

Goede Vrijdag en Pasen zijn geen heilsfeiten die op zichzelf staan, maar onderdeel van Gods heilsplan. Het staat direct in verbinding met de andere heilsfeiten van Kerst, Hemelvaart en Pinksteren. Wie Pasen viert als een gezellig feest in het voorjaar los van deze andere heilsfeiten, mist de kern. Al heel vroeg in het Oude Testament, direct na de zondeval, wordt de komst van de Heere Jezus al aangekondigd in de moederbelofte. De hele offerdienst in het Oude Testament getuigt van het offer van de Heere Jezus. Ook de profeten hebben geprofeteerd over het werk van de Heere Jezus. Laat ook in het kinderwerk en jeugdwerk in de kerk Pasen niet op zichzelf staan. Wordt bijvoorbeeld met Pinksteren een vergelijkbare viering georganiseerd in de kerk? De rode draad van Gods heilsplan met deze wereld geeft een breder perspectief! Laat de kinderen zien hoe alle heilsfeiten nodig zijn in Gods grote reddingsplan.

Wat betekent het kruis van Christus voor jou?

Voor wie is Jezus gestorven?

Hoe verandert de opstanding van Christus mijn leven?

Het team van Goed in vorm wenst u en jullie gezegende paasdagen!