Belofte

Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.

Beloofd is beloofd!

De Duitse dominee Martin Niemöller verzette zich in de Tweede Wereldoorlog heftig tegen Adolf Hitler. Daar moest hij een hoge prijs voor betalen. Toen een nazirechter hem op 2 maart 1938 vrijsprak, wilde Hitler daar niets van weten. Hij zei: “Dan is die man mijn persoonlijke gevangene.” Niemöller bracht ruim zeven jaar door in concentratiekampen. Hoe hij het volhield? Hij klampte zich vast aan Gods beloften.

Op oudejaarsavond 1944 preekte Niemöller voor medegevangenen in concentratiekamp Dachau over Simeon uit Lukas 2. Hij stelde de vraag: Kan de wachtende Simeon ons vandaag helpen? “Zeker niet op deze manier dat wij de conclusie zouden mogen trekken: laat de moed niet zinken, tenslotte zal alles wel goedkomen”, zei hij. “Dat kun je vandaag misschien zeggen, om er morgen weer des te vaster van overtuigd te zijn dat alle hopen toch voor niets is. Maar één ding heeft dit wachten van Simeon ons wél te zeggen: wie wacht op wat God hem beloofd heeft, die wacht zeker niet tevergeefs. (...) Bovendien, wij kunnen verlangen naar vrijheid en vrede, maar vrijheid hoeft nog geen geluk te brengen, want pas ‘wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft zult ge werkelijk vrij zijn’.” (Bron: RD)

Maarten Luther adviseerde: “Zet de zak met Gods beloften bij God voor de deur.” Dat zei Luther omdat hij wist: God houdt altijd woord en doet wat Hij heeft beloofd.

‘Ik beloof niks!’ Wat je belooft, moet je doen. Een belofte is iets wat je mondeling of schriftelijk toezegt. Een belofte heeft dus te maken met trouw zijn aan wat je toezegt. Als je vaak ‘echt waar, ik beloof het!’ zegt, maar het blijkt niet waar te zijn, dan ben je niet te vertrouwen. Hoe betrouwbaarder je bent, hoe waardevoller een belofte is.

In de Bijbel nemen beloften een zeer grote plaats in. Van Genesis tot Openbaring doet God beloften aan de mens waarin Hij zegt wat Hij zal doen. De eerste belofte, ook wel de moederbelofte genoemd, gaat over de komst van de Verlosser: “Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” (Genesis 3:15) Maar er zijn zoveel meer beloften die God doet. Van Zijn nabijheid in moeitevolle omstandigheden (Deuteronomium 31:6), van rust als je vermoeid bent (Mattheüs 11:28-30), van vergeving bij belijdenis van zonden (1 Johannes 1:9). God is geen man dat Hij liegen zou (Numeri 23:19). Wat Hij zegt, doet Hij ook.

De beloften zijn te onderscheiden in voorwaardelijke en onvoorwaardelijke beloften. Voorwaardelijk betekent dat de belofte wordt vervuld, als aan een voorwaarde wordt voldaan. Voorbeeld: ‘Ik beloof dat je langer op mag blijven, als jij voor mij de auto wast’. Of denk aan de Doop. Daarin belooft God dat Hij jouw God wil zijn, en daar is van Zijn kant alles voor gedaan! Maar de weg waarin dat gebeurt, waarin een herstelde relatie tussen God en jou werkelijkheid wordt, is de eis, de voorwaarde van geloof en bekering.

Onvoorwaardelijk betekent dat er geen voorwaarden zijn, maar dat de belofte hoe dan ook vervuld wordt. Voorbeeld: ‘Ik beloof dat je langer op mag blijven’. Een Bijbels voorbeeld van zo’n belofte is Gods belofte aan Noach: God belooft dat de aarde nooit meer door een zondvloed zal vergaan, wat de mens ook doet.

De brede plaats van de belofte in de Bijbel heeft alles te maken met het verbond. De Doop is een teken en zegel van Gods verbond met jou. Daar zegt God toe dat Hij jouw God wil zijn. Door het geloof moet dat echter nog wel toegepast worden. Maar is het nog wel genade als we eerst zelf iets moeten doen?! Het wonderlijke is dit: God vraagt wel geloof en bekering. Hij spreekt je aan op de verantwoordelijkheid. Maar wat Hij van je eist, wil Hij je Zelf geven. Dat wil Hij door Zijn Heilige Geest voor en in jou doen. Hij belooft wat Hij vraagt (geloof en bekering) en vraagt wat Hij belooft. Samenvattend zou je kunnen zeggen: De vraag (eis) van het verbond wordt voorafgegaan en gevolgd, gedragen en omringd door de belofte. Zo zegt Augustinus: “Heere, geef wat U eist, en eis dan wat U wilt…”.

Dat de Heere Zijn verbond en beloften heeft gegeven, is alleen mogelijk omdat God Zijn beloofde Zoon naar deze wereld gezonden heeft. Hij is de vervulling van de belofte dat God Zelf voor verlossing zou zorgen. Heel het Oude Testament spreekt al van Hem. In de Heere Jezus zijn alle beloften van God ‘ja en amen’ (2 Korinthe 1:20). God belooft jou in Zijn Woord vergeving van zonden en eeuwig leven. Het bekende psalmvers legt je de woorden in de mond als je zoekt naar hoe de Heere Jezus ook jouw Zaligmaker zal zijn: "Opent uwen mond; eist van Mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond; al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij 't smeekt, mild en overvloedig."Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!