Genade

Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.

Genade zoekt de laagste plek

In het boek ‘Les Miserables’ van Victor Hugo wordt prachtig duidelijk gemaakt wat genade is. Jean Valjean is vrijgelaten na negentien jaar gevangenisstraf. Hij logeert bij een priester. ’s Nachts grijpt Jean zijn kans en steelt het zilverwerk. De volgende dag pakt de politie hem op en brengt hem bij de priester. En dan gebeurt er iets bijzonders.

Valjean is ervan overtuigd dat de priester heel boos zal zijn en hem aan zal klagen. Maar het loopt heel anders. De priester doet net alsof hij het servies gegeven heeft en zegt: “Waarom heb je de zilveren kandelaren ook niet meegenomen?”

Dit is het moment waarop Jeans leven totaal verandert, het ‘breekpunt’. Hij begint een nieuw leven. Dit verhaal laat heel mooi zien wat genade is: je krijgt iets dat je niet verdient, het maakt een nieuw begin mogelijk.

In de Bijbel wijst genade op de onverdiende gunst van God. “Dag aan dag overlaadt Hij ons (…)” (Psalm 68:20). Het Hebreeuwse woord voor genade is ‘chen’. Ons woord ‘gein’ is daarvan afgeleid. Genade geeft vreugde, het geeft een lach op het gezicht. Het Griekse woord voor genade is ‘charis’ en dat is afgeleid van ‘chairo’. Dat betekent ‘vreugde’ of ‘dankbaarheid’. Genade zorgt voor geluk, vreugde, dankbaarheid. De Engelse prediker Spurgeon zei eens: “Sommigen denken dat het goed is om ‘ellendige zondaren’ te zijn, maar het is vast en zeker beter om ‘gelukkige heiligen’ te zijn. (…) Meer genade zou ons in staat stellen meer te roemen in de HEERE en ons te verheugen met een langdurige vreugde.”

Het is elke dag genade dat de Heere God de zon laat opgaan, over goede en kwade mensen (Mattheüs 5:45). Het is genade als God eten, drinken en gezondheid geeft. Het is genade datde mens bijvoorbeeld fietsen kan repareren, muziek kan maken, kan leren over geneeskunde en noem maar op. Calvijn schrijft hierover: “Laat ons niet vergeten dat deze dingen zeer voortreffelijke gaven zijn van de Goddelijke Geest, die Hij tot algemeen nut van het menselijk geslacht uitdeelt aan wie Hij wil.”

Naast die ‘algemene genade’ is er de ‘bijzondere genade’. Dat is de genade die leidt tot (uit)redding en bevrijding. Door genade werd het volk Israël bevrijd uit de slavernij van Egypte. Door genade ontving Mozes op de berg Horeb de tien geboden. Die geboden zijn Gods onderwijzing, zodat Israël niet zou belanden in de gevangenis van afgoderij, leugen en begeerte. Maar de wet kon geen echte vrijheid geven vanwege de zonde in ons hart (Romeinen 7). Daarom gaf God de allergrootste Genadegave: Jezus Christus. Alleen door Zijn offer kunnen zondaars gered worden. En door de gave van de Heilige Geest kan die genade ons persoonlijk deel worden

Wie trots en hoogmoedig is, blijft blind voor het wonder van genade. Alleen wie nederig is, kan genade ontvangen. Net als water zoekt genade altijd de laagste plek. “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verslagenen van geest” (Psalm 34:19). Gods genade is overvloedig (Efeze 1:7), zodat een christen verlangt dat ook anderen delen in die genade.

In het Nieuwe Testament staan ook verschillende waarschuwingen dat we Gods genade niet mogen misbruiken, minachten of verwerpen. “En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben” (2 Korinthe 6:1).Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!