Engelen

Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.

Omringd door engelen

Cornelis Breet leefde in de 20e eeuw in Den Helder. Hij was bakker, maar daarnaast evangelist en hij leidde een zondagsschool. Op een nacht werd hij uit bed gebeld en geroepen naar een ernstig zieke. Onderweg passeerde hij een smalle brug over een gracht. De reis bleek voor niets te zijn, want er was geen zieke te vinden. Twintig jaar later kwam een man de bakkerij van Breet binnen om iets op te biechten. Die bewuste nacht had hij de bakker in de val willen lokken. Hij had hem opgebeld met een leugen. Bij de gracht had hij, met een vriend, de evangelist willen laten verdrinken. Maar zij durfden dat niet aan omdat ze zagen dat de bakker niet alleen liep op die brug. Hij werd omgeven door twee engelen.

Cornelis Breet werd beschermd door engelen die voor hem onzichtbaar waren. Uit dit verhaal wordt al iets zichtbaar van wat engelen zijn en doen. Het woord ‘engel’ komt van een Grieks woord, dat ‘boodschapper’ betekent. In de Bijbel worden engelen ook wel ‘zonen van God’ (Job 1:6), ‘krachtige helden’ (Psalm 103:20), ‘heiligen’ (Daniël 8:13) en ‘dienende geesten’ (Hebreeën 1:14) genoemd. Er is een ontzaglijk groot aantal engelen (Mattheüs 26:53). Ze zijn door God geschapen, waarschijnlijk zelfs voordat Hij de aarde schiep (vgl. Job 38:7). Engelen wonen in de hemel, bij God. Ze staan dicht bij Hem en gaan van de hemel naar de aarde en weer terug om Gods wil te doen. Al die engelen zijn door God in een bepaalde orde geschapen.

God is namelijk een God van orde en ook in de engelenwereld is sprake van orde, hoewel de Bijbel daar niet alle details over geeft. De Bijbel spreekt over cherubs (Genesis 3:24) en serafs (Jesaja 6:2). Er is ook sprake van de aartsengel Michaël (Judas 9) en de andere hooggeplaatste engel Gabriël (Lukas 1:9). Verder kun je lezen over engelen voor volken (Deuteronomium 29:26). De bekendste en belangrijkste boodschapper is echter de Engel des HEEREN, die vaak vereenzelvigd wordt met God Zelf (Exodus 3:2-4). Sommige mensen zeggen: in deze engel laat Christus Zich al zien in het Oude Testament. Dat hoeft niet zo te zijn, maar het is wel opvallend dat hij altijd alleen optreedt, en dat wanneer hij optreedt, God bij de mensen is. In ieder geval kun je in hem een ‘wegwijzer’ zien naar Christus, Die is gekomen om Gods wil te doen. Dat is namelijk de taak van engelen: Gods wil doen.

Engelen doen nooit iets op eigen initiatief, maar alleen op bevel van hun Zender. Engelen hebben verschillende taken, maar allemaal voeren ze Gods wil uit. Een aantal taken dat in de Bijbel genoemd wordt zijn deze: het dienen van de gelovigen, zoals in het verhaal van bakker Breet. Het loven van de Heere (Jesaja 6:3), straffen uitvoeren (2 Koningen 19:35), strijden tegen boze machten (Openbaring 12:7,8) en uitleggen (Daniel 8:19). Ook zijn engelen aanwezig op cruciale momenten in het leven van Jezus: ze kondigen Jezus’ geboorte aan, zingen in een koor bij de herders, dienen de Heere Jezus nadat satan Hem verzocht in de woestijn. Ook rollen engelen de steen voor het graf weg en onderwijzen ze de discipelen na de hemelvaart van Christus.

In het uitvoeren van hun taken zijn engelen voor ons een bijzonder voorbeeld (HC vraag en antwoord 124).

Voor alle engelen geldt dat ze geesten zijn, die een lichaam aan kunnen nemen (Genesis 18). Ze zijn voor ons niet altijd te zien maar wel aanwezig. Van serafs weten we dat het gevleugelde wezens zijn (Jesaja 6:2) en cherubs zijn waarschijnlijk menselijke gedaantes met een arendslichaam en vleugels. In de beeldende kunst worden engelen vaak voorgesteld als lieflijke figuren, maar in de Bijbel zijn het eerder strijdbare helden (Lukas 2:13).

Ook de satan heeft engelen in zijn dienst. Eens waren dat goede engelen, maar zij hebben zich uit de hemel gezondigd (Judas 1:6) en doen nu het tegenovergestelde van de goede engelen: de wil van de duivel. Ze zijn vijanden van God, van Christus en Zijn gemeente en van al het goede. Ze proberen de kerk te verwoesten en te verderven. De strijd tussen de goede en slechte engelen – ook wel demonen genoemd – heeft gevolgen voor de aarde. Achter de gebeurtenissen in onze geschiedenis ligt een andere, geestelijke wereld. De slechte engelen weten echter ook dat ze straks geoordeeld en voor eeuwig gepijnigd worden. De overwinning op hen is namelijk al behaald en is straks volmaakt zichtbaar.

Wie zijn belangrijker, engelen of mensen? Dat is moeilijk te zeggen. Een engel weet niet wat het is om te leven van Jezus’ vergeving. Alleen van de mens zegt de Bijbel dat hij geschapen is naar Gods beeld. Aan de andere kant: de mens heeft gezondigd tegen God, de engelen niet. Psalm 8 zegt dat de mens een ‘weinig minder is gemaakt dan de engelen’. Het staat in ieder geval vast dat er een groot onderscheid is tussen ons en de engelen aan de ene kant – beiden geschapen wezens – en God, de Eeuwige en Almachtige, aan de andere kant. Hij is de totaal Andere en niemand is met Hem te vergelijken.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

12 januari 2021
Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
Gods dag eren: een dag waarop we rusten en gedenken, luisteren en aanbidden.
+
Ontwikkeld door

Gods naam

10 november 2020
Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee groot te maken.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden …
+
Ontwikkeld door

Godsbeeld

8 januari 2021
Godsbeeld is het beeld dat we van God hebben, dat overeen moet komen met hoe God Zichzelf heeft bekendgemaakt (geopenbaard) in de Bijbel en schepping.
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade van God waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond.
+
Ontwikkeld door

Hart

10 november 2021
Het hart is de mens in zijn totaliteit, met zijn verstand, wil en gevoelens.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is de derde persoon in de Drie-eenheid. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat je ogen opengaan voor de Heere Jezus en je Hem gaat ‘zien’.
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Dat God heilig is betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de woonplaats van God, de voorlopige thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde komt.
+
Ontwikkeld door

Hemelvaart

10 november 2021
De hemelvaart is het lichamelijk opvaren van de Heere Jezus van de aarde naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Hoop

10 november 2020
Hoop is de verwachting - juist tegen alle verdrukkingen in - dat we straks door het geloof eeuwig bij onze opgestane Zaligmaker mogen zijn, in wie …
+
Ontwikkeld door

Kerk

20 oktober 2023
De kerk is het volk van God, waarvan Christus het Hoofd is.
+
Ontwikkeld door

Koninkrijk van God

10 november 2020
Het geestelijke rijk van God waar de Heere Jezus regeert.
+
Ontwikkeld door

Kruis

10 november 2021
De plek waar Christus door Zijn offer de zonden heeft verzoend, en door Zijn dood de machten van het kwaad en de dood heeft overwonnen.
+
Ontwikkeld door

Liefde

10 november 2020
Liefde: onvoorwaardelijke van iemand houden, zoals God ons heeft liefgehad. De ultieme Liefde is God Die in Zijn Zoon Zichzelf gaf, en de Heere …
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus wil

10 november 2020
Het lijden dat iemand overkomt vanwege het geloof in de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door

Meditatie

10 november 2020
Meditatie is het overdenken van Gods Woord. Het zorgt ervoor dat het Woord diep in ons kan binnendringen.
+
Ontwikkeld door
Bekijk alle kernwoorden voor jongeren

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!