Christus

Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.

De ambtsnaam van de Heere Jezus

‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig.’ Dat zei koning Willem-Alexander tijdens zijn inhuldiging op 30 april 2013. Na een jarenlange voorbereiding was hij er helemaal klaar voor om het ambt van koning over te nemen van zijn moeder.

Jezus had ook een ambt. Hij was niet alleen Koning, maar tegelijk ook Priester en Profeet. Hij had geen jarenlange voorbereiding nodig, zoals een aardse koning. Hij was en is God, samen met God de Vader en God de Heilige Geest.

Een aardse koning wordt ingehuldigd. Dat was bij Jezus niet zo, maar Hij werd wel gedoopt. Johannes de Doper doopte Hem met water. Direct daarna daalde de Heilige Geest op Hem neer in de vorm van een duif. ‘En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen’ (Mattheüs 3:16). Op dat moment wordt Jezus met de Heilige Geest gezalfd. De Geest geeft de Heere Jezus gelijk alles wat Hij nodig heeft om Zijn ambt te vervullen.

Misschien vraag je je af: de Heere Jezus is toch Gods Zoon, waarom moet Hij dan de Heilige Geest nog ontvangen? Dat heeft ermee te maken dat Hij niet alleen Gods Zoon is, maar ook echt mens. Als mens moet Hij in de plaats van Adam alles overdoen wat deze verkeerd heeft gedaan. Daarom heeft Hij als mens de Heilige Geest nodig.

Zoals de Nederlandse koning een voornaam, Willem-Alexander – én een titel – koning – heeft, had de Zaligmaker dat ook: Zijn roepnaam is Jezus. ‘Christus’ is de ambtsnaam van de Heere Jezus. Het betekent ‘Gezalfde’.

Christus werd na Zijn zalving niet alleen Koning. Hij werd ook Profeet en Priester.

Een profeet vertelde aan het volk Israël de wil van God. Nu spreekt Christus als Profeet en Leraar tot ons om ons de wil van God te laten zien.

Een priester offerde voor het volk. Na het offeren bad hij voor hen en zegende hij het volk. Als Priester offert Christus Zichzelf voor onze zonden. In de hemel bidt Hij nu voor de gelovigen. En Hij zegent hen met tijdelijke en eeuwige zegeningen.

Een koning regeert en beschermt een land. Christus is de Koning van het hemelse Koninkrijk. Hij beschermt de gelovigen en brengt hen uiteindelijk in de hemel en op de nieuwe aarde.

In Jesaja 61:1 spreekt Christus over Zijn drie ambten: ‘De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.’ Je ziet in deze tekst de ambten terugkomen:

als profeet brengt Hij een blijde boodschap;
als Priester verbindt Hij de gebrokenen van hart;
als Koning roept Hij vrijheid en opening van de gevangenis uit.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!