Hemelvaart

De hemelvaart is het lichamelijk opvaren van de Heere Jezus van de aarde naar de hemel.

Christus leeft en regeert

De Engelse prediker Spurgeon vertelde eens over een periode dat hij zich diep wanhopig voelde. Tot Filippenzen 2:9 in zijn gedachten kwam: “Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam.” Spurgeon vertelde: “Mijn verstand was bijna op hol geslagen, zo wanhopig was ik. Maar door die tekst kwam mijn gemoedsrust terug. Ik voelde me als een soldaat die dodelijk gewond was en in de greppel lag, maar ik hoorde een kreet: ‘God heeft HEM hoog verhoogd.’ Dus maakte het mij niet uit wat er van mij terechtkwam, zolang mijn Heere maar verhoogd was. Men zegt dat een van de soldaten van keizer Napoleon gewond was en doodbloedde. Maar toen zag hij de keizer voorbijrijden en zijn ogen flitsten weer vuur. En hij zei: ‘Het maakt niet uit wat er van mij wordt, want de keizer is veilig.’ Zo voelde ik me, in een veel hogere zin, over mijn Heere die is opgevaren naar de hemel, en ik zei tegen mezelf: ‘Zolang Hij leeft en regeert, is alles goed. De mensen mogen tegen me tekeergaan wat ze willen, maar wat maakt het uit zolang Hij verhoogd is?’”

Bron: spurgeongems.org

Na Zijn opstanding onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen over de dingen van het Koninkrijk van God. Op de veertigste dag staat Hij met hen op de Olijfberg en zegent Hij Zijn discipelen met uitgebreide handen. Terwijl Jezus dat doet, vaart Hij op naar de hemel en onttrekt een wolk Hem aan hun ogen. Een wolk is in de Bijbel het teken van Gods aanwezigheid. Nu Zijn werk op aarde is volbracht, keert de Zoon terug naar de heerlijkheid van Zijn Vader.

Jezus had Zijn discipelen verteld dat het voor hen ten goede zou zijn dat Hij terugging naar Zijn hemelse woonplaats (vgl. Johannes 16:7). Vanuit de hemel zal Hij als de verhoogde Christus de Heilige Geest zenden. Jezus verlaat Zijn volgelingen niet, maar komt juist dichterbij. Zo dichtbij als geen mens kan komen: in het hart.

Waarom is het voor christenen belangrijk dat Jezus in de hemel is? De Heidelbergse Catechismus noemt drie redenen. De eerste reden is dat Hij in de hemel hun Voorspraak of Advocaat bij de Vader is (1 Johannes 2:1). We kunnen geen betere Advocaat hebben: Jezus weet als mens precies wat wij meemaken en Hij pleit voor zondaren bij Zijn Vader. Christus denkt aan de Zijnen en bidt voor hen. Als ze zondigen of ontrouw zijn, zegt Jezus: ‘Vader, wees niet vertoornd op hen. U heeft Uw toorn over Mij uitgestort en daarmee zijn hun zonden verzoend.’ Niet alleen met woorden en daden, maar ook in Zijn aanwezigheid is Jezus een herinnering voor de Vader dat door het werk van Zijn Zoon alles volbracht is. Hij ís als het ware een gebed. Hij blijft bidden, ook als wij als mensen stoppen.

De tweede reden is dat Christus als mens in de hemel is en dat dat een bewijs is dat iedereen die door het geloof deelheeft aan Hem, straks ook lichamelijk in de hemel zal komen. De Heere Jezus is namelijk niet los te denken van de Zijnen. De Bijbel zegt het heel sterk: Christus is als Hoofd van Zijn lichaam in de hemel, dus Zijn kinderen, die deel van Zijn lichaam zijn, zijn eigenlijk ook al in de hemel (Efeze 2:6)! Een christen mag dus in het geloof zeggen: Ik kom niet in de hemel, ik ben er al!

Het derde antwoord spreekt van een ruil: Christus nam ons vlees en bloed mee naar de hemel en stuurt Zijn Geest terug. Deze ‘ruil’ laat de tere liefde zien van Christus voor Zijn kerk: Hij wil dat de Zijnen aan Hem denken. Er is een hechte band tussen de Bruidegom in de hemel en Zijn bruid op aarde. Hij wil dat Zijn bruid bij Hem is en de bruid bidt door de Geest van Christus: Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig! De Heilige Geest leert de gelovigen om te zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is – en jij met Hem?

Christus deelt nu als Koning in de hemelse glorie. Hij is met heerlijkheid en eer gekroond (Hebreeën 2:9). Hij zit aan de rechterhand van God (Psalm 110:1), de hoogst denkbare positie. In naam van de Vader regeert de Zoon over de kerk en de wereld. Zijn werk is namelijk nog niet klaar. Hij regeert als Koning en komt eens terug om te oordelen, de levenden en de doden. Nu leven we in de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst. Dat is genadetijd. Kijk jij uit naar de dag dat Jezus terugkomt?Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

12 januari 2021
Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
Gods dag eren: een dag waarop we rusten en gedenken, luisteren en aanbidden.
+
Ontwikkeld door

Gods naam

10 november 2020
Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee groot te maken.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden …
+
Ontwikkeld door

Godsbeeld

8 januari 2021
Godsbeeld is het beeld dat we van God hebben, dat overeen moet komen met hoe God Zichzelf heeft bekendgemaakt (geopenbaard) in de Bijbel en schepping.
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade van God waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond.
+
Ontwikkeld door

Hart

10 november 2021
Het hart is de mens in zijn totaliteit, met zijn verstand, wil en gevoelens.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is de derde persoon in de Drie-eenheid. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat je ogen opengaan voor de Heere Jezus en je Hem gaat ‘zien’.
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Dat God heilig is betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de woonplaats van God, de voorlopige thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde komt.
+
Ontwikkeld door

Hoop

10 november 2020
Hoop is de verwachting - juist tegen alle verdrukkingen in - dat we straks door het geloof eeuwig bij onze opgestane Zaligmaker mogen zijn, in wie …
+
Ontwikkeld door

Kerk

20 oktober 2023
De kerk is het volk van God, waarvan Christus het Hoofd is.
+
Ontwikkeld door

Koninkrijk van God

10 november 2020
Het geestelijke rijk van God waar de Heere Jezus regeert.
+
Ontwikkeld door

Kruis

10 november 2021
De plek waar Christus door Zijn offer de zonden heeft verzoend, en door Zijn dood de machten van het kwaad en de dood heeft overwonnen.
+
Ontwikkeld door

Liefde

10 november 2020
Liefde: onvoorwaardelijke van iemand houden, zoals God ons heeft liefgehad. De ultieme Liefde is God Die in Zijn Zoon Zichzelf gaf, en de Heere …
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus wil

10 november 2020
Het lijden dat iemand overkomt vanwege het geloof in de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door

Meditatie

10 november 2020
Meditatie is het overdenken van Gods Woord. Het zorgt ervoor dat het Woord diep in ons kan binnendringen.
+
Ontwikkeld door
Bekijk alle kernwoorden voor jongeren

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!