Godsbeeld

Godsbeeld is het beeld dat we van God hebben, dat overeen moet komen met hoe God Zichzelf heeft bekendgemaakt (geopenbaard) in de Bijbel en schepping.

Nu wil ik God zien!

De keizer van Rome zegt op een dag tegen een Joodse rabbi:
“Nu wil ik jullie God zien.”
“Onmogelijk”, zegt de rabbi.
“En toch wil ik Hem zien.”
De rabbi neemt de keizer mee naar buiten en zet hem met zijn gezicht helemaal in de zon.
”Kijkt u maar eens recht in de zon.”
“Dat kan helemaal niet”, zegt de keizer, “dat is oogverblindend”.
“Precies”, zegt de rabbi, “de zon is maar één van de vele dienaren van God in de wereld. U kunt er niet eens in kijken. Hoe zou U dan de oogverblindende majesteit van God kunnen aanschouwen?"

Wat een Godsbeeld nu eigenlijk is, kunnen we het beste vergelijken met je eigen zelfbeeld. Misschien doet dit je gelijk denken aan een ‘negatief zelfbeeld’. Dit komt veel voor en misschien heb jij het zelf ook wel. Een zelfbeeld is het beeld dat iemand van zichzelf heeft. Stel je voor dat je aan iemand vraagt: "Hoe zie jij jezelf?". Als dat antwoord positief is, dan heeft diegene een positief zelfbeeld. Maar als het antwoord negatief is, dan heeft diegene een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld houdt in dat je een negatieve mening hebt over jezelf.

Een zelfbeeld is dus het beeld dat je over jezelf hebt. Een Godsbeeld is: het beeld dat we over God hebben. Maar nu de belangrijkste vraag: hoe komen we er achter wat nu het juiste Godsbeeld is? Er zijn namelijk mensen die zeggen dat God liefde is en dat daarom iedereen straks bij God mag zijn (God als Vriend). Andere mensen zeggen juist dat God heel rechtvaardig is en dat bijna niemand in de hemel komt, alleen de mensen die… (God als strenge Rechter). Weer andere mensen zeggen dat God vooral hier op aarde voor ons wil zorgen en dat Hij ons wil leiden en helpen (God als ‘Sinterklaas’). Wat je verder doet, dat maakt niet zo heel veel uit. God is dan vooral een Herder en Trooster.

Als we geen compleet beeld hebben van God, dan zondigen we eigenlijk tegen het tweede gebod, waar staat dat we geen beelden van God mogen maken. Als we een verkeerd Godsbeeld hebben, dan denken we dus aan God in een beeld dat onjuist is...

Regine Prins is vroeger jarenlang mishandeld en misbruikt door haar vader. Haar vader zit nu gelukkig in de gevangenis, maar toch voelt Regine zich nooit veilig bij mannen en is ze psychisch beschadigd. Op haar school bidden ze vaak het Onze Vader, maar Regine bidt het eerste stukje nooit mee. God aanspreken met Vader, dat is wel een van de laatste dingen die ze kan doen. Toch houdt ze van Hem, maar voor haar is Hij niet haar Vader.

Wat je meemaakt, wat je zelfbeeld is, waar je opgroeit, naar welke dingen je kijkt en luistert, ze hebben allemaal te maken met hoe je naar God kijkt. Als je aan mensen vraagt wie God voor hen is, dan krijg je waarschijnlijk ook veel verschillende antwoorden te horen.

God is God. Er is maar één God en Die God moet dus voor iedereen hetzelfde zijn, toch? Dus er kan dan ook maar één Godsbeeld zijn. God is wie Hij is en niemand anders. Dat is helemaal waar. Wat mensen ook over God denken of zeggen, Hij verandert niet en is altijd Dezelfde. Wat is dan een juist Godsbeeld? Daar kunnen we op dezelfde manier achter komen, als dat je dat aan een persoon zou vragen, namelijk aan God Zelf. "Heere, Wie bent U?". Het antwoord vinden we, met hulp van de Heilige Geest, in de Bijbel en in de schepping. God heeft Zich in het Oude Testament aan Mozes bekendgemaakt met de woorden: "Barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht" (Exodus 34:6-7). Maar God heeft Zich in de Bijbel met nog veel meer namen en eigenschappen bekendgemaakt, zoals: Koning, Liefde, Vader, verterend Vuur, Verlosser en Zaligmaker. Hij is een eeuwige, almachtige, genadige, naijverige, rechtvaardige, soevereine God. Maar het aller duidelijkst heeft God Zich bekendgemaakt in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij is God in de gedaante van een mens. De God Die we niet kunnen zien, heeft Zich afgebeeld in de Heere Jezus. Hij is het beeld van God, waarin God al Zijn eigenschappen afbeeldt (Kolossenzen 1:15). En Die Christus vergeeft onze zonden als wij ze belijden, dat heeft Hij beloofd! (1 Johannes 1:9)

Hoe goed we God ook kunnen kennen uit Zijn Woord en Geest, we zullen God nooit helemaal kennen en begrijpen. Als we dat zouden kunnen, zouden we even slim zijn als God en zouden we op hetzelfde niveau staan. Hij is altijd nog zoveel groter en heerlijker dan wij mensen kunnen bedenken en beseffen."Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Kernwoorden ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Geen afgoden

10 november 2020
De Bijbel verbiedt ons om afgoden te dienen. Afgoderij betekent dat je iets of iemand de plaats geeft die alleen God toekomt.
+
Ontwikkeld door

Geloof

12 januari 2021
Geloof is een gave van God, die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Een vast vertrouwen in Gods genadige ontferming door het offer van Jezus …
+
Ontwikkeld door

Genade

10 november 2020
Genade is een onverdiende gave van God. Alleen wie nederig is kan Gods genade ontvangen.
+
Ontwikkeld door

Gods dag eren

10 november 2020
Gods dag eren: een dag waarop we rusten en gedenken, luisteren en aanbidden.
+
Ontwikkeld door

Gods naam

10 november 2020
Vloeken is Gods Naam misbruiken. Maar de Heere heeft ons lippen gegeven om Hem daarmee groot te maken.
+
Ontwikkeld door

Gods Woord

10 november 2020
Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden …
+
Ontwikkeld door

Goedertierenheid

10 november 2020
De genade van God waarin Hij toont dat Hij trouw is aan Zijn verbond.
+
Ontwikkeld door

Hart

10 november 2021
Het hart is de mens in zijn totaliteit, met zijn verstand, wil en gevoelens.
+
Ontwikkeld door

Heilige Geest

10 november 2020
De Heilige Geest is de derde persoon in de Drie-eenheid. Alleen Hij kan ervoor zorgen dat je ogen opengaan voor de Heere Jezus en je Hem gaat ‘zien’.
+
Ontwikkeld door

Heiligheid

10 november 2020
Heilig betekent afgezonderd, apart gezet. Dat God heilig is betekent dat Hij totaal anders is dan Zijn schepping.
+
Ontwikkeld door

Hel

10 november 2020
De hel is de plaats waar God niet is. Een verschrikkelijke plaats van eeuwige straf voor wie in ongeloof aan Gods liefde voorbij heeft geleefd.
+
Ontwikkeld door

Hemel

10 november 2020
De hemel is de woonplaats van God, de voorlopige thuisbestemming van Zijn kinderen, totdat de nieuwe aarde komt.
+
Ontwikkeld door

Hemelvaart

10 november 2021
De hemelvaart is het lichamelijk opvaren van de Heere Jezus van de aarde naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Hoop

10 november 2020
Hoop is de verwachting - juist tegen alle verdrukkingen in - dat we straks door het geloof eeuwig bij onze opgestane Zaligmaker mogen zijn, in wie …
+
Ontwikkeld door

Kerk

20 oktober 2023
De kerk is het volk van God, waarvan Christus het Hoofd is.
+
Ontwikkeld door

Koninkrijk van God

10 november 2020
Het geestelijke rijk van God waar de Heere Jezus regeert.
+
Ontwikkeld door

Kruis

10 november 2021
De plek waar Christus door Zijn offer de zonden heeft verzoend, en door Zijn dood de machten van het kwaad en de dood heeft overwonnen.
+
Ontwikkeld door

Liefde

10 november 2020
Liefde: onvoorwaardelijke van iemand houden, zoals God ons heeft liefgehad. De ultieme Liefde is God Die in Zijn Zoon Zichzelf gaf, en de Heere …
+
Ontwikkeld door

Lijden om Jezus wil

10 november 2020
Het lijden dat iemand overkomt vanwege het geloof in de Heere Jezus.
+
Ontwikkeld door

Meditatie

10 november 2020
Meditatie is het overdenken van Gods Woord. Het zorgt ervoor dat het Woord diep in ons kan binnendringen.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!