Leswijzer 12.4 - Verbondskind

Ik hoor erbij, dus het is goed!?

Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.

Zingen: Psalm 103:9

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Psalmen
112:1; 115:7; 128:3

Liederen
Gele bundel: 160

Levensvragen

 • Ik ben toch gedoopt?!
 • Ik ben toch een kind van God?
 • God is toch mijn Vader?

Doelstellingen:

 1. Je weet of erbij horen genoeg is.
 2. Je weet wat God in het verbond van jou vraagt.
 3. Je weet hoe je daaraan kunt voldoen.

Hoofdlijnen

Levensvraag
Ik hoor erbij (gedoopt), dus het is goed!?
Ik ben gedoopt, dus het komt goed. God belooft in de doop immers dat Hij met Zijn Heilige Geest wil werken. En wat Hij belooft, dat doet Hij! Ik mag een kind van Hem zijn. Ik vind dat het daarom in de preek ook wel wat minder over bekering en al die andere zware dingen zoals de hel mag gaan. We horen bij God, dus het is goed!

Bijbelgedeelte
Is alleen erbij horen voor het volk Israël genoeg?
Nee. Alle Israëlieten hoorden wel bij het volk van God, maar niet allemaal zijn ze in het beloofde land gekomen. Zij waren namelijk ongehoorzaam en geloofden niet in de belofte. Zoals het Evangelie aan hen verkondigd werd, zo wordt het Evangelie ons ook verkondigd. Wij moeten ons niet verharden (zoals de ongelovige Israëlieten) als we Gods stem horen, maar Hem geloven op Zijn Woord.

Geloofsleer
Het genadeverbond vraagt om geloof en bekering.
Het is een voorrecht om in het genadeverbond opgenomen te zijn, maar het is niet genoeg. God roept ons op en verplicht ons tot geloof en gehoorzaamheid. Wie de belofte van God niet gelooft, haalt de verbondsvloek over zich heen, de gekwetste liefde van God. Span je daarom in om de belofte die jou gegeven is te vervullen! Pleit op de God van de doop, want Hij wil geven wat Hij van je vraagt.

Verbinden

Gespreksvragen

 1. Wanneer hoor je ‘erbij’ in de kerk?
 2. Wat betekent het om ‘erbij’ te horen in de kerk?
 3. Is het voldoende om ‘erbij te horen?’ Waarom wel of niet?
 4. Wat houdt het in om verbondskind te zijn?
 5. Welke rechten en plichten heb je als gedoopte?
 6. Wie kent het lied ‘Een parel in Gods hand’? Wat betekent dat?
 7. Wat kunnen we leren over het volk Israël en het verbondskind zijn?

Stellingen

 1. Als verbondskind hoor je erbij en is het goed.
 2. Als je gedoopt bent, naar de kerk gaat en catechisatie volgt, komt het goed met je.
 3. Ook een verbondskind heeft geloof en bekering nodig.

Doopformulier
“Soms vraag ik me echt af of we als gemeente wel goed luisteren als het doopformulier wordt voorgelezen. Het viel mij ook pas op maar toen heb ik het voor mezelf een paar keer gelezen en nu begrijp ik niet waarom we daar niet veel meer uit leven”, zegt Hans. Eline kijkt Hans vragend aan. “Wat bedoel je?” “Nou”, zegt Hans, “ik lees het wel even voor: ‘Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt.’ Zie je? In het doopformulier danken we dat onze zonden vergeven zijn. Wist je dat?!” Eline kijkt nu nog vragender. “Staat dat er echt? En wordt dat echt elke zondag voorgelezen? Wat apart. Dat is mij nog nooit opgevallen. Dus als je gedoopt bent, hoor je bij God en is het dus goed? Ik weet niet of ik het nu nog snap…”.

Zoek het doopformulier op en herlees dit stukje. Laat de catechisanten eerst zelf de vragen beantwoorden.

Vragen

 1. Is jou dit stukje wel eens opgevallen?
 2. Waarvoor wordt hier gedankt?
 3. Hoe moet je dit dankgebed lezen?

Gespreksvragen

 1. Wat wordt er met dit stukje bedoeld?
 2. Klopt het wat Eline zegt? ‘Als je gedoopt bent, hoor je bij God en is het dus goed?'
 3. Wat betekent het om een verbondskind te zijn?

Parel in Gods hand
Het liedje ‘Een parel in Gods hand’ kennen jullie waarschijnlijk wel. Het is een liedje van Elly en Rikkert. In dat liedje gaat het in andere bewoordingen over verbondskind zijn. Laten we dit liedje samen luisteren (zie dia). Let goed op hoe er wordt gezongen over het verbondskind zijn.

Refrein
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Beantwoord in tweetallen de vragen

 1. Ken je dit liedje? Wat vind je ervan?
 2. Wat wordt er over jou (als verbondskind) gezongen? Wat mis je in de tekst?
 3. Hier wordt gezongen dat we een parel zijn, maar we zijn ook zondaren. Hoe zijn die twee bij elkaar te brengen?
 4. Wie kan er een zin vervangen die rijmt, maar toch ook wat meer de andere kant laat zien?
 5. Wat houdt het volgens jou in om een verbondskind te zijn?

Gespreksvragen

 1. Wat heb jij bij vraag ...?
 2. Wat heeft dit liedje met de les te maken?
 3. Is het goed als je gedoopt bent en ‘erbij hoort’? Of vraagt God meer van je?

Discussie
Het gaat vandaag over kind zijn van het verbond. De uitspraak waar we vandaag over nadenken is de stelling: ‘Ik hoor erbij, dus het is goed?!’ Daarmee wordt bedoeld dat als je gedoopt bent, dat een teken is dat je bij het verbond van God hoort, het genadeverbond. God heeft je apart gezet. Maar houdt dat in dat het al goed is of niet? Daar gaan we met elkaar over debatteren. Wijs twee juryleden aan en vier catechisanten (twee groepen van twee) die met elkaar mogen discussiëren. Verdeel de rest van de catechisanten in twee groepen. De twee groepjes van twee catechisanten gaan straks met elkaar discussiëren. Jullie krijgen nu twee minuten om met je groep zoveel mogelijk argumenten te bedenken. Wijs aan wie voor is en wie tegen. Als groep mogen jullie de discussie één keer bevriezen. Jullie mogen dan overleggen met de twee woordvoerders en tips geven wat ze kunnen zeggen. Alleen wie ‘bevriest’, mag een minuut overleggen. In totaal duurt het maximaal tien minuten. Aan het eind mag de jury (na overleg) bepalen wie van de twee partijen overtuigender was.

Gespreksvragen

 1. Wat vonden jullie ervan om dit te doen?
 2. Welke partij vonden jullie overtuigender?
 3. Wat is het antwoord op de stelling?

Gaan we weer...
Daar gaan we weer. Thom begrijpt niet dat ze elke zondag in elke dienst oproepen tot geloof en bekering. Altijd gaat het maar over zonde, wedergeboorte, genade, en meer van dat soort begrippen. Soms gaat heel de preek daarover. Wordt niemand anders daar moe van? Volgens mij doet hij zo zelfs geen recht aan het feit dat we allemaal verbondskinderen zijn. We horen er allemaal bij en die predikant doet net alsof dit een evangelisatiedienst is! Kan hij niet beter zeggen hoe we als verbondskind moeten leven in plaats van elke keer maar weer hetzelfde te zeggen? God heeft iedereen in deze kerk persoonlijk in de Doop beloofd dat Hij hun God en Vader wil zijn. God heeft het beloofd! Waarom doen we dan elke zondag alsof niemand bekeerd is?

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen

 1. Waar legt jullie predikant de nadruk op?
 2. Reageer op de volgende uitspraak: Ik hoor erbij (gedoopt), dus het is goed?!

Gespreksvragen

 1. Wat houdt het in om verbondskind te zijn?
 2. Hoe vind jij dat er tegen verbondskinderen gepreek moet worden? En waarom?

Brugzin
In de verbinding hebben we nagedacht of het genoeg is dat je erbij hoort omdat je gedoopt bent. Wat houdt het in om verbondskind te zijn? Paulus geeft in Hebreeën het precieze antwoord op deze vraag. Hoe zou hij op de levensvraag reageren?

Voor de complete les- en leerwijzer verwijzen we u naar de producten.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Thema 12 - Genadeverbond

Alles van

Leswijzer 12.1 - Verbond

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 12.2 - Werkverbond

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door

Leswijzer 12.3 - Genadeverbond

9 maart 2021
Deze leswijzer hoort bij thema 12 (Genadeverbond) van de catechesemethode van Just Read It.
+
Ontwikkeld door
Bekijk de methode van Just Read It!

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!