Vertelschets over de opdracht en de Hemelvaart

Deze vertelschets gaat over Mattheüs 28:16-20 en Markus 16:15-20 en hoort bij les A1.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.

Bijbelgedeelte: Mattheüs 28:16-20 en Markus 16:15-20

Context
De Heere Jezus is niet gelijk na Zijn opstanding opgevaren naar de hemel. In de 40 dagen na Pasen is Hij vele malen verschenen aan Zijn discipelen. Daardoor wilde Hij hen ervan overtuigen dat Hij werkelijk was opgestaan. Bovendien moest Hij hen het nodige onderwijs geven met het oog op de komende tijd. Ze moesten voorbereid worden op hun nieuwe taak: de verkondiging van het Evangelie.

Kerntekst
Mattheüs 28:18-20 Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.

Doelstellingen

 • De kinderen weten en geloven dat de Heere alle macht heeft en dat Hij met Zijn kinderen zal zijn, tot het einde der wereld.
 • Ze horen hoe de discipelen de opdracht krijgen het Evangelie te verkondigen.
 • Ze beseffen dat ook zij daartoe worden opgeroepen.

Zingen

 • Psalm 21:5; 24; 47:3; 67:2; 98:2,4; 100; 133
 • ZB - Looft de Heere, alle gij volken / Roept uit aan alle stranden

Geloofsleer

 • HC zondag 18 - Hemelvaart
 • HC zondag 19 - Christus’ werk in de hemel
 • DL 1, 3 - De opdracht te prediken
 • NGB art. 7 - De Bijbel bevat alles wat nodig is tot onze zaligheid
 • Doopformulier

Introductie
Dit is een les die zich er goed voor leent om met de kinderen tekst voor tekst door te nemen. Gebruik de exegese en onderstaande vertelschets om de inhoud duidelijk te maken. Als leidraad bij het gesprek kun je de vragen hier onder gebruiken.

Mattheüs 28:16-20
Vers 16

 • Waar moesten de discipelen heen gaan?
  Vers 17
 • Hoe zou het komen dat sommigen twijfelden?
  Vers 18
 • Wat betekent het dat Jezus alle macht heeft?
  Vers 19
 • Welke vier woorden geven aan wat de discipelen moeten doen? Probeer bij elk in je eigen woorden te zeggen wat het betekent.
  Vers 20
 • Wanneer is de voleinding der wereld?
 • Wat betekent het dat de Heere Jezus met hen is?
 • Geldt dat alleen voor de discipelen?

Markus 16:15-20
Vers 16

 • Welke twee groepen mensen worden hier genoemd?
 • Wat zal het grote verschil zijn?
  Vers 17 en 18
 • Wat is de betekenis van de tekenen?
  Vers 19
 • De Heere Jezus is opgevaren naar de hemel. Wat is Zijn werk daar?

Vind je het fijner om te vertellen, dan vind je hier een vertelschets. De vragen bovenaan kun je dan gebruiken als gespreksvragen ná de vertelling. Het is ook mogelijk om steeds een stukje te vertellen en er dan aan de hand van de vragen over te spreken.

Beginzin
‘Ik ga heen om u plaats te bereiden.’ Woorden van de Heere Jezus toen Hij nog op aarde was. Maar voordat Hij naar de hemel gaat, geeft Hij Zijn discipelen nog een opdracht.

Vertelschets

 • Al voor dat de Heere Jezus gekruisigd werd, had Hij gesproken over Zijn heengaan tot de Vader. ‘Ik ga heen om u plaats te bereiden’ (Johannes 14:2). Ook had Hij met Zijn discipelen gesproken over de andere Trooster, Die Hij zou zenden (Johannes 16). Toch is de Heere Jezus, na Zijn opstanding, niet direct ten hemel gevaren. Pas na 40 dagen. In die 40 dagen is Hij verschillende keren bij Zijn discipelen geweest.
 • De discipelen zijn naar Galilea gegaan. De Heere Jezus heeft hun gezegd dat Hij hen daar zal ontmoeten. Ze geloven Hem en gehoorzamen Hem. Daar, in Galilea ontmoeten ze hun Heere. Sommige van de discipelen aanbidden Hem: ze geven Hem de eer die Hem toekomt. Andere kunnen niet begrijpen dat Hij werkelijk hier is.
 • ‘Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde.’ De Heere regeert. De kerk kan het heel moeilijk hebben op de wereld. Ze kan worden aangevallen en bedreigd, maar de Heere staat er boven. Hij zal zorgen dat de kerk niet onder gaat, niet overwonnen wordt door de wereld. Hij heeft alle macht, Hij heeft het voor het zeggen.
 • Heeft Hij het ook in jouw leven voor het zeggen? Wat doe je met je tijd? Hoe maak je je plannen? Luister je dan ook naar de Heere God? Als dat niet zo is, dan volg je Hem niet!
 • Hun werk zal zijn, dat zij, als gezondenen van de Heere, de boodschap van de Heere Jezus als de Redder en Zaligmaker van zondaren, verkondigen. Ze moeten nog veel leren. En dat zal de Heilige Geest doen. De Heere Jezus maakt duidelijk dat de discipelen moeten getuigen van Hem. En dat zal niet alleen beperkt blijven tot Israël. Heel de wereld zal het terrein voor de Evangelieverkondiging worden. En de kracht van de Heilige Geest zal hen daartoe vervullen. Zo zullen overal ter wereld mensen leren Jezus te volgen, in Hem te geloven. Ze moeten mensen onderwijzen.
 • Mensen zullen worden gedoopt in de naam van de Drie-enige God. Zij worden apart gezet en moeten gehoorzaamheid leren.
 • De discipelen hoeven dat werk niet alleen te doen, met hun eigen kracht. Nee, de Heere Jezus zegt het: ‘Ik ben met jullie, tot het werk klaar is.’ Zijn werk gaat door tot het einde van de wereld. De discipelen zijn al lang gestorven, predikanten, zendelingen en evangelisten gaan door met het werk. Zij roepen mensen op tot geloof en vervullen zo de opdracht van de Heere. Hij wil dat mensen in Hem zullen geloven, Hem lief zullen hebben.
 • Bij de prediking van de discipelen zullen ze ook tekenen laten zien. Dat is om de mensen te leren zien, geloven, dat Jezus echt de Zoon van God is.
 • Het is een ernstige boodschap die de discipelen brengen. Mensen die niet zullen geloven, zullen verdoemd worden, voor hen is geen plaats in de hemel.

Slotzin
Maar het is een heerlijke boodschap voor degenen die geloven: ‘Ik ga heen om u plaats te bereiden. In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen.’

Samenvatting
Voordat de Heere Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij Zijn discipelen een opdracht en beloften. De discipelen moeten de wereld ingaan en aan allen het Evangelie prediken. Iedereen die dat Woord hoort en gelooft, moet gedoopt worden in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zij zullen zalig worden. De gelovigen zullen bijzondere tekenen ontvangen: duivelen zullen ze uitwerpen, met andere talen zullen ze spreken en ze zullen in Jezus' Naam zieken kunnen genezen. De Heere Jezus belooft dat Hij alle macht heeft, in hemel en op aarde, en dat Hij met hen zal zijn tot het einde der wereld. Als Hij deze dingen gezegd heeft, wordt de Heere Jezus opgenomen in de hemel.

Vragen

 1. Welke opdracht geeft de Heere Jezus aan Zijn discipelen?
 2. Welke beloften ontvangen ze?
 3. Wat betekenen deze opdracht en beloften voor jou?


Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Les A1.43

Alles van

Bijbeluitleg over Mattheüs 28:16-20 en Markus 16:15-20

10 november 2020
Deze exegese gaat over Mattheüs 28:16-20 en Markus 16:15-20 en hoort bij les A1.43 van het zondagsschoolmateriaal van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Collage van een oude atlas

16 mei 2022
Deze verwerking hoort bij les A1.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Geloofsleer - De hemelvaart

10 oktober 2021
Deze uitleg van de geloofsleer gaat over de hemelvaart en hoort bij les A1.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Hemel

10 november 2020
De hemel is de plek waar God woont. Een christen die sterft, gaat naar de hemel.
+
Ontwikkeld door

Mattheüs 28:19 met uitleg

6 oktober 2021
Deze bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Plaatmateriaal - De opdracht en de Hemelvaart

1 oktober 2021 Door Free Bible Images
Dit plaatmateriaal hoort bij les A1.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Psalm 47:1 met uitleg

7 oktober 2021
Dit Psalmvers met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Verwerking - Opdracht en Hemelvaart

1 oktober 2021
Deze verwerking hoort bij les A1.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ
Naar de methodepagina

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!