Vertelschets over de hemelvaart van Jezus

Deze vertelschets gaat over Handelingen 1:4-14 en hoort bij les B3.45 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.

Bijbelgedeelte: Handelingen 1:4-14

Context
Het doel van het boek Handelingen is te laten zien hoe de Heere Jezus Zijn beloften vervult en Zijn Koninkrijk in de wereld opricht. Het boek Handelingen is geschreven door Lukas. Aan het einde van zijn eerste boek (Lukas 24), schrijft hij al over de dag dat de Heere Jezus opgenomen werd in de hemel. In Handelingen 1 beschrijft hij dit nog eens, maar nu veel uitvoeriger.

Kerntekst
Handelingen 1:11 Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren.

Doelstellingen

 • De kinderen leren over de beloofde Heilige Geest en de belofte van de wederkomst van de Heere Jezus.
 • Zij zien hoe belangrijk het aanhoudende gebed om de Heilige Geest is.
 • Zij horen en begrijpen de opdracht te getuigen van Jezus Christus.

Zingen

 • Psalm 24:4,5; 47:3,4; 68:9; 110:1; 119:3
 • UMK - Na veertig blijde dagen / Naar de hemel ging de Heer’ / Vrede zij u
 • UAM - Breng nu uw lof en uw dank aan de Zoon / Wij zingen Vader, U ter eer

Geloofsleer

 • HC vr. 46 - Opgevaren ten hemel
 • HC vr. 49 - Wat nut ons de hemelvaart?
 • HC vr. 116 - Waarom is het gebed nodig?

Introductie
Vraag aan de kinderen hoe zij denken over de toekomst. Wanneer komt de Heere Jezus terug? Kom aan het einde van de vertelling op deze vraag terug. Wat zegt de Bijbel en wat zegt de Heere Jezus Zelf hierover?

Beginzin
Het is al weer de veertigste dag na het Paasfeest. In Jeruzalem is het nog heel rustig. De elf discipelen maken zich klaar voor deze dag.

Vertelschets

 • Bijzondere weken liggen achter hen. Met elkaar praten ze erover. De Heere Jezus heeft Zich nog verschillende keren laten zien, maar steeds aan verschillenden van hen apart. Hij is zelfs een keer bij een groep van vijfhonderd mannen geweest. Steeds weer zijn er herinneringen waarover ze praten, over de heerlijkheid en macht van hun Meester.
 • Opeens, helemaal onverwachts, staat de Heere Jezus bij hen. ‘Blijf in Jeruzalem en wacht hier op de belofte van Mijn Vader, die jullie van Mij gehoord hebben’, zegt Hij. ‘Het is de belofte van de Heilige Geest. Johannes heeft wel met water gedoopt, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Het zal niet lang meer duren!’
 • Jezus wenkt met Zijn hand dat ze Hem naar buiten moeten volgen. Met elkaar lopen ze de stad uit, steken de beek over en beklimmen de Olijfberg.
 • De discipelen zijn stil, wat gaat er gebeuren? Jezus’ woorden lijken wel afscheidswoorden, zal dit de laatste keer zijn dat ze Hem zien?
 • Dat kan toch niet? Hij is toch de Messias, dus moet Hij nu toch eerst het koninkrijk Israël herstellen? Een koninkrijk van vrede en eerlijkheid oprichten? Een rijk zonder vijanden, zonder Romeinen? Een rijk waarin Hijzelf Koning is?
  •- ‘Heere’, vragen ze daarom, ‘zult U nú in Israël het koninkrijk weer oprichten?’
 • Jezus geeft maar een kort antwoord: ‘Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. De Vader Zelf heeft die tijd vastgesteld. Maak je druk om andere dingen: jullie zullen de kracht van de Heilige Geest krijgen, Die zal over jullie komen! Dan zullen jullie overal over Mij vertellen.’
 • De discipelen kijken Jezus aan als Hij spreekt. Dan breidt Hij Zijn armen in een zegenend gebaar over hen uit.
 • Plotseling komen Jezus’ voeten los van de aarde. Zijn lichaam gaat omhoog naar de hemel. Steeds hoger komt Hij, totdat de discipelen Hem niet meer kunnen zien. Stil blijven zij naar de hemel staren. Zoiets kunnen ze niet begrijpen, wat bijzonder! Langzaam dringt het tot hen door dat ze hun Meester nooit meer zullen zien.
 • Kijk, twee mannen in mooie witte kleren staan opeens naast hen. Deze engelen zeggen: ‘Mannen, wat staan jullie naar boven te kijken? Deze Jezus zal op dezelfde manier als jullie Hem nu naar de hemel hebben zien gaan, ook weer terugkomen.’
 • Blijdschap komt er in hun hart: Jezus is niet weg! Nee, Hij regeert en komt ook weer terug. Dan zullen ze Hem zien en nooit meer bij Hem vandaan hoeven!
 • Met elkaar gaan ze naar de opperzaal, waar ze al zo vaak zijn geweest. Daar hebben ze met de Heere Jezus het Heilig Avondmaal gegeten. Daar heeft Hij hen voor de laatste keer opgezocht. Daar zullen ze ook wachten op de komst van de Heilige Geest. Biddend wachten!
 • Steeds weer smeken ze de Vader in de hemel of Hij Zijn Geest wil sturen. Zonder Hem kunnen ze het Evangelie niet gaan vertellen. Alle discipelen hebben Hem nodig.

Slotzin
Meer mensen die van de Heere Jezus houden, komen bij de discipelen om met elkaar te bidden. Het is een gemeente van echt gelukkige mensen! Wie zou daar niet bij willen horen?

Gesprek
Kom terug op de vraag die gesteld werd bij de introductie: hoe denken de kinderen over de toekomst? Wanneer komt de Heere Jezus terug? Wat zegt de Bijbel en wat zegt de Heere Jezus Zelf hierover?
Hoe kun je het biddende voorbeeld van de discipelen volgen?
Lees en bespreek met elkaar vraag 49 van de H.C. Laat hen in eigen woorden de vraag beantwoorden: Wat hebben wij aan de hemelvaart van de Heere Jezus?

Samenvatting
De Heere Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht in Jeruzalem te blijven totdat de Heilige Geest op hen zal worden uitgestort. Op hun vraag of Hij nu het Koninkrijk in Israël zal oprichten, antwoordt de Heere Jezus dat alleen de Vader die tijden weet. Zij zullen op Gods tijd de Heilige Geest ontvangen en als Zijn getuigen gaan tot aan het uiterste der aarde. Dan wordt de Heere Jezus opgenomen in de hemel. De discipelen zien Hem verdwijnen, totdat er een wolk tussen komt. Twee engelen staan ineens bij hen, ze zeggen dat de Heere Jezus eenmaal op dezelfde manier terug zal komen. Ze keren terug naar Jeruzalem. Daar blijven ze eensgezind bij elkaar, om te bidden en in verwachting uit te zien naar de vervulling van de belofte.

Vragen

 1. Welke opdracht geeft de Heere Jezus Zijn discipelen?
 2. En welke belofte?
 3. Wat zullen de discipelen na Pinksteren mogen doen?
 4. Wat zeggen de engelen tegen de discipelen?
 5. Wat doen de discipelen dan?


Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Les B3.45

Alles van

Bijbeluitleg over Handelingen 1:4-14 - B3.45

10 november 2020
Deze exegese gaat over Handelingen 1:4-14 en hoort bij les B3.45 van het zondagsschoolmateriaal van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Johannes 14:2 met uitleg

6 oktober 2021
Deze bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les A2.38, B2.38, B3.45, C2.43 en C3.37 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Plaatmateriaal - De hemelvaart van Jezus

1 oktober 2021 Door Free Bible Images
Dit plaatmateriaal hoort bij les B3.45 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Psalm 24:5 met uitleg

7 oktober 2021
Dit Psalmvers met daarbij een korte uitleg hoort bij les A2.38, B3.45 en B3.46 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Verwerking - Hemelvaart

1 oktober 2021
Deze verwerking hoort bij les B3.45 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ
Naar de methodepagina

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!