Vertelschets over de hemelvaart

Deze vertelschets gaat over Handelingen 1:4-14 en hoort bij les B4.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.

Bijbelgedeelte: Handelingen 1:4-14

Context
De Heere Jezus en elf van Zijn discipelen staan veertig dagen na Zijn opstanding aan de voet van de Olijfberg. Voor de laatste keer heeft de Heere Jezus Zijn discipelen om Zich heen verzameld.

Kerntekst
Handelingen 1:9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen

Doelstellingen

 • De kinderen weten waarom de Heere Jezus naar de hemel is opgevaren.
 • Ze leren dat Christus de Koning van Zijn kerk is.
 • Ze weten dat de Heere Jezus eens op een dag (onverwacht) terug zal komen op de wolken van de hemel.
 • Ze leren dat het belangrijk is om verlangend uit te zien naar Zijn komst.

Zingen
Psalm - 21:1, 5, 13; 47:3; 68:9
UMK - Naar de hemel ging de Heer’
UMK -Jezus keek hen aan / Toen de Heer’ met Zijn discipelen

Geloofsleer

 • HC vraag 46 - De hemelvaart
 • HC vraag 49 - Christus als onze Voorspreker
 • HC vraag 50 - Christus als Hoofd van de Kerk
 • HC vraag 52 - De wederkomst
 • NGB art. 26 - De voorbidding van Christus
 • NGB art. 37 - Het laatste oordeel

Introductie
Hebben jullie wel eens afscheid van iemand genomen? Wat houdt dat in? Wanneer moet je afscheid nemen? Kun je een aantal voorbeelden van afscheid nemen noemen? Hoe vond je het om afscheid te moeten nemen? Is afscheid nemen altijd verdrietig of zijn er ook nog andere kanten aan het nemen van afscheid?

Beginzin
Daar loopt de Heere Jezus voor de laatste keer omringd door Zijn discipelen richting de Olijfberg. Terwijl zij daar lopen, spreekt Hij met hen. Ernstig luisteren de discipelen.

Vertelschets

 • De Heere Jezus zegt Zijn discipelen dat ze in Jeruzalem moeten wachten op de komst van de Heilige Geest.
 • Ze denken nog steeds dat de Heere Jezus een aards koninkrijk zal oprichten en dat Hij een aardse Koning is Die zal gaan regeren. Ze dromen van aardse macht en heerlijkheid.
 • Nadat de Heere Jezus uitgelegd heeft dat Zijn koninkrijk geen aards koninkrijk zal zijn, belooft Hij dat de Heilige Geest zal komen. De discipelen zullen Zijn getuigen zijn, eerst in Jeruzalem en uiteindelijk ook buiten Jeruzalem, en zelfs in andere werelddelen.
 • De Heere Jezus heeft Zijn discipelen er op gewezen dat Zijn werk op aarde af is. Aan het kruis had Hij toch geroepen: ‘Het is volbracht!’ Nu gaat Hij terug naar de hemel, naar Zijn Vader. Om plaats te maken voor de Heilige Geest.
 • Opeens heft Jezus zegenend de handen op boven Zijn discipelen. Deze zegen is krachtiger dan een laatste handdruk, een stevige omhelzing of een afscheidskus.
 • Wat ben je gelukkig als je weet dat je leven mag onder de zegenende handen van de Heere Jezus. Hij wil ook jou zegenen, het goede toewensen én geven!
 • Terwijl Hij dit doet, zien de discipelen dat hun Heiland opvaart naar de hemel en dat de afstand tussen de zegenende Jezus en hen groter wordt. Een tijdlang volgen ze hun Heiland met de ogen na. Dan neemt een wolk Hem weg, zodat ze Hem niet meer zien kunnen.
 • De wolk wijst op de aanwezigheid van God. Hij neemt Zijn Zoon op in de eeuwige heerlijkheid.
 • Er is vreugde in de hemel nu de Heere Jezus de hemel binnengaat. Een Koning, De Overwinnaar wordt met gejuich ontvangen! De engelen aanbidden Hem en de mensen die al in de hemel zijn zingen Hem een loflied toe.
 • Zijn doornenkroon, die Hij gedragen heeft tijdens Zijn lijden, wordt vervangen door een gloriekroon! Eens droeg hij de vloek en nu is hij de Drager van de eerkroon!
 • Door Zijn hemelvaart verheerlijkt de Vader de Zoon. Jezus wordt gezet aan de rechterhand van de Vader. Dit is een teken van gunst, eer en macht. Werd Hij eerst zo diep vernederd, op dit moment wordt Hij eervol verhoogd!
 • God is de Hemelkoning, Die regeert tot in eeuwigheid. Hij heeft de duivel en de dood overwonnen en kan jou en mij het leven schenken. Hij maakt in de hemel plaats voor al Zijn kinderen.
 • Hhemelvaartsfeest geeft echte blijdschap als je zó nadenkt over de hemel. Als je mag weten dat de Heere Jezus daar nu is om ook voor jou een plekje klaar te maken. Geloof je dat?
 • Ook al is de Heere Jezus in de hemel, Hij wil toch bij ons zijn. Hij zal vanuit de hemel voor ons en Zijn kerk blijven zorgen.
 • Ook in onze tijd kan geen vijand méér doen dat God toelaat. Denk daar maar aan als je bang bent! God laat Zijn koninkrijk komen door alle tegenstand van de satan heen.
 • De discipelen staren hun Meester vol verbazing, eerbied en stille verwondering na en hebben er daardoor geen erg in dat er twee mannen bij hen komen staan. Het zijn twee engelen in blinkend witte klederen.
 • God zorgt zo goed voor Zijn volgelingen dat Hij direct twee hemelboden (engelen) zendt om hen te troosten.
 • De engelen vragen de discipelen waarom ze nog steeds naar boven kijken. Ze herinneren de discipelen eraan dat hun Heiland eens, op een dag, zal terugkomen op de wolken van de hemel. Hij is naar de hemel gegaan om daar plaats te bereiden voor al Zijn kinderen.
 • Als de Heere Jezus terugkomt, komt Hij met macht en majesteit, om te oordelen de levenden en de doden.
 • Nog steeds is er plaats in het huis van de Vader. Kom dan tot Hem! Vandaag is het nog niet te laat! Als je de Heere Jezus kent, wil je ook graag dat Hij terugkomt.
 • Maar als je Hem nog niet kent, dan hoop je dat de dag van de wederkomst nog heel lang op zich zal laten wachten. De gedachte alleen al bezorgt je veel angst en schrik omdat je Christus (nog) niet kent. Je duwt de gedachte aan die grote dag maar diep weg! Haast je en ga naar Hem toe voordat het voor altijd te laat is en die dag je onverwacht overvalt!
 • De discipelen gaan op het bevel van hun Meester terug naar Jeruzalem. In Jeruzalem blijven ze biddend bij elkaar. Ook verschillende vrouwen zijn bij hen, evenals Maria, de moeder van de Heere Jezus en Zijn broers.

Slotzin
Ze wachten vol vertrouwen op de komst van de Heilige Geest. De Heere Jezus heeft immers beloofd dat de Geest komen zal!

Gesprek
Waarom is de Heere Jezus opgevaren naar de hemel? Wat is Zijn werk in de hemel?
Hoe kan de Heere Jezus nu tegelijkertijd in de hemel en op de aarde zijn?
Wat betekent het dat Jezus de Koning van de kerk is? Kun je daar ook iets van merken?
Vraag de kinderen of ze wel eens nadenken over de wederkomst en wanneer dat zal zijn.
Wat bedoelt de Heere Jezus met de volgende woorden: ‘In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen’? (Johannes 14:2)

Samenvatting
De Heere belooft aan de discipelen dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Ze zullen Zijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. De Heere vaart omhoog. Als ze Hem niet meer kunnen zien komen er twee engelen die zeggen dat de Heere bij Zijn wederkomst op dezelfde manier zal terugkomen. Dan gaan de discipelen vanaf de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Daar blijven ze bij elkaar en bidden tot God.

Vragen

 1. Waar zijn de discipelen getuigen van?
 2. Welke opdracht krijgen ze mee?
 3. Waar moeten ze op wachten?
 4. Hoe doen ze dat?
 5. Bid jij ook om de Heilige Geest in je leven?


Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Les B4.43

Alles van

Bijbeluitleg over Handelingen 1:4-14 - B4.43

10 november 2020
Deze exegese gaat over Handelingen 1:4-14 en hoort bij les B4.43 van het zondagsschoolmateriaal van het LCJ.
+
Ontwikkeld door
LCJ

Hebreeën 2:9a met uitleg

6 oktober 2021
Deze bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B4.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Plaatmateriaal - De hemelvaart

1 oktober 2021 Door Free Bible Images
Dit plaatmateriaal hoort bij les B4.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Psalm 119:3a met uitleg

7 oktober 2021
Dit Psalmvers met daarbij een korte uitleg hoort bij les B4.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Verwerking - Hemelvaart

1 oktober 2021
Deze verwerking hoort bij les B4.43 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ
Naar de methodepagina

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!