Bijbeluitleg over Handelingen 2:1-13

Deze exegese gaat over Handelingen 2:1-13 en hoort bij les B4.44 van het zondagsschoolmateriaal van het LCJ.

Bijbelgedeelte: Handelingen 2:1-13

Intro

Pinksteren was in Israël een oogstfeest. Dan werden de eerstelingen, de eerste opbrengsten van de oogst, geofferd (Numeri 28:26). Zij staan symbool voor de hele oogst. Eerstelingen waren daarom dankoffer en teken dat je erkende dat in principe heel de oogst een geschenk van God was (1 Korinthe 4:7). Pinksteren werd gevierd op de vijftigste dag na het Pascha (Leviticus 23:15 en 16). Tijdens het Pascha werd de uittocht uit Egypte herdacht; met Pinksteren werd herdacht dat God Zijn wet gaf. In die zin wordt dit Pinksterfeest de vervulling van Gods belofte dat Hij door Zijn heilige Geest die wet in de harten zal schrijven (Jeremia 31:33).

Vers 1-4
Op het Pinksterfeest zijn de discipelen en de mensen om hen heen bij elkaar (Handelingen 1:14). De discipelen wachten op de vervulling van de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus heeft gezegd dat het ‘niet lang’ zou zijn (Handelingen 1:5), maar precies weten ze het niet. Het gebeurt tien dagen na Zijn Hemelvaart. De uitstorting van de Heilige Geest gaat samen met verschillende tekenen. Dat geeft aan dat het niet door mensen wordt georganiseerd. God is aan het werk: een geluid van wind en tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen. De wind is in de Bijbel vaker beeld voor Gods aanwezigheid met Zijn Geest. We weten van de wind niet waar het vandaan komt en we kunnen het niet zien, maar toch is het duidelijk aanwezig én het heeft effect. Zó is het ook met Gods aanwezigheid. Vuur is in de Bijbel teken van reiniging en vernieuwing, licht en warmte. Dit komt hier bij elkaar. De Geest van God loutert mensen als door vuur, vernieuwt ze én wil in hen wonen om door hen heen Gods Licht te laten schijnen.
Wind en vuur herinneren ook aan het moment waarop God Zijn wet gaf op de Sinaï. Toen liep het volk bevend weg en vroeg Mozes alleen met God te spreken. Nu spreken de discipelen zo dat ieder die het horen wil ‘de grote daden Gods’ kan horen. Denk ook aan wat in Babel gebeurde (Genesis 11). De spraak raakte verward en de mensen werden verdeeld over de aarde. Dat was de straf van God omdat de mensen zich verhieven tegen Hem. Nu komt God met Zijn Heilige Geest om mensen met Hem en elkaar te verenigen.

Vers 5-6
Van heinde en verre waren Joden én jodengenoten (vers 10) naar Jeruzalem gekomen. Jodengenoten zijn mensen die zich aangesloten hadden bij het Joodse geloof maar zelf geen geboren Jood waren. Het wonder wordt onder iedereen in Jeruzalem bekend. In de geschiedenis van de uitleg van de Bijbel is heel wat afgeschreven over dit wonder. Volgens sommigen is het een ‘hoorwonder’ geweest. De discipelen zouden dan één taal gesproken hebben en God zou er voor gezorgd hebben dat alle mensen het in hun eigen taal hoorden. Anderen, onder wie de opstellers van de kanttekeningen gaan er van uit dat het een ‘taalwonder’ is geweest. Zij wijzen er op dat het anders een wonder in de hoorders geweest zou zijn en niet in de apostelen. En juist van hen wordt gezegd dat zij begonnen te spreken met andere talen (vers 4).
De menigte wordt ‘beroerd’. Dat wil zeggen: ze raken in grote opschudding Wat is hier aan de hand?

Vers 7-11
Er ontstaat ook beginnende vreugde. Het lijkt er op dat mensen dóór krijgen dat hier iets heel bijzonders aan de hand is. Allereerst is het vreemd dat de discipelen ‘Galileërs’ zijn. Die konden zich alleen maar in het eigen dialect verstaanbaar maken.
Maar deze Galileërs spreken in meerdere vreemde talen. Mensen uit allerlei landen, streken en steden, er wordt een hele rij genoemd, verstaan wat er gezegd wordt. Wat vooral opvalt, is de inhoud van wat ze horen: de grote daden Gods. Dat is dát wat God door de Heere Jezus Christus, Zijn Gezalfde (de Messias) gedaan heeft. En iedereen hoort er opeens van.

Vers 12-13
Bij sommigen slaat de beginnende vreugde om in twijfelmoedigheid. Wat moeten we hiermee aan? Bij anderen slaat het al gauw om in bot ongeloof en oppervlakkige afkeer. Ze wagen het al snel om te spotten met alles wat ze zien. Ze weten het al: ‘Ach, die mensen die zo vreemd doen, zijn gewoon dronken’.
Je ziet dat de Heilige Geest meer moet doen dan werken in de apostelen. Hij moet ook werken in de levens en harten van de hoorders.Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

Les B4.44

Alles van

Handelingen 2:4 met uitleg

6 oktober 2021
Deze bijbeltekst met daarbij een korte uitleg hoort bij les B1.44, B3.47, B4.44, C1.46 en C2.45 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Plaatmateriaal - De uitstorting van de Heilige Geest

1 oktober 2021 Door Free Bible Images
Dit plaatmateriaal hoort bij les B4.44 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Psalm 119:3 met uitleg

7 oktober 2021
Dit Psalmvers met daarbij een korte uitleg hoort bij les A1.44 en B4.44 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Vertelschets over de uitstorting van de Heilige Geest

5 oktober 2021
Deze vertelschets gaat over Handelingen 2:1-13 en hoort bij les B4.44 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Verwerking - Uitstorting van de Heilige Geest

1 oktober 2021
Deze verwerking hoort bij les B4.44 van de zondagsschoolmethode van het LCJ en de BHZ.
+
Ontwikkeld door
LCJ, BHZ

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!