Gods Woord

Door Gods Woord, de Bijbel, maakt de Heere God zich bekend aan mensen. Door dat Woord laat Hij zien wie de Heere Jezus is: Hij is het vleesgeworden Woord.

Een boek met Iemand erin

Een klein meisje bladert door de grote Bijbel van haar ouders. Het boek zit helemaal onder het stof. “Zeg mama”, zegt ze. “Is de Bijbel niet het Boek van God?” “Jazeker kind”, antwoordt de moeder. Waarop het meisje zegt: “Zullen we hem dan maar niet aan God teruggeven? We lezen er toch nooit in.”

Erg is dat: als de Bijbel in de kast ligt te verstoffen. Zonde. De Bijbel is namelijk een cadeau uit de hemel. Door de Bijbel heen laat de Heere God zien wat Zijn heilsplan is, Zijn reddingsplan. De Bijbel laat zien welke weg Hij gaat met Israël en de heidenvolken. En het belangrijkste: de Bijbel vertelt over de Verlosser van Israël en de volken, Jezus Christus. Iemand heeft eens gezegd: “In het gewaad van de Schrift komt Christus naar ons toe.”

Eigenlijk is de Bijbel niet één boek, maar een verzameling van boeken. Het woord ‘Bijbel’ komt van het Griekse woord ‘Biblia’, dat betekent ‘boeken’. De Bijbel bestaat uit 66 verschillende boeken. Tegelijk vormen die boeken een wonderlijke eenheid. Hoe dat komt? De Heilige Geest heeft daarvoor gezorgd, Hij is de Hoofdauteur. Hij heeft mensen geleid om Zijn woorden op te schrijven zoals Hij dat wilde.

God openbaart zich op verschillende manieren. Hij openbaart zich bijvoorbeeld in de schepping (Psalm 19:2). Daarnaast maakt Hij zich op een bijzondere manier bekend in de Heere Jezus en het Woord dat vertelt over Hem. Tegelijk is het zo dat de Bijbel nog lang niet alles vertelt wat er te vertellen valt over Jezus. Als je dat allemaal op papier zou zetten, is de wereld te klein om al die boeken te bevatten (Joh. 21:25). De Bijbel is dat deel van Gods bijzondere openbaring dat God voor alle tijden en voor alle mensen bestemd heeft.

De Bijbel is heel kleurrijk. Het bevat veel geschiedenisverhalen, maar ook liederen, gedichten en brieven. Luther vergeleek de Bijbel eens met een grote boomgaard, waar allerlei soorten vruchtbomen staan waarvan je kunt plukken. “Je vindt er troost, waarschuwing, onderwijzing, steun, beloften enzovoorts. Er is geen enkele boom in deze boomgaard waar ik nog nooit aan geschud heb en een paar heerlijke appels of bessen van genoten heb.”

In de kerk belijden we dat de Bijbel het Woord van God is. Dat is ook wat de Bijbel over zichzelf zegt. Jezus beroept Zich steeds weer op de Bijbel (“Er staat geschreven…”). Paulus schrijft in 2 Timotheüs 3:16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”

Om Gods Woord te begrijpen hebben we de Heilige Geest nodig. Net zoals de Heere Jezus dat deed bij de Emmaüsgangers, laat de Geest ons zien waar de Bijbel eigenlijk over gaat: heel de Bijbel – het Oude en het Nieuwe Testament – zet de schijnwerper op Jezus Christus. “En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was” (Lukas 24:27). Dan ga je ontdekken dat de Bijbel, zoals een predikant eens zei, “een boek is met Iemand erin”. Je gaat de vreugde ontdekken van het Bijbellezen. Net als kerkvader Augustinus, die eens schreef: “De mensen hadden mijn gezicht eens moeten zien en mijn uitroepen moeten horen toen ik de Psalmen las!”Nog beter in vorm raken?

Wij komen graag langs voor toerusting op maat! Bekijk de dienstenpagina voor ons aanbod of stel je vraag via lydia@goedinvorm.nu.

NEEM CONTACT OP

Heb je een tip?

Deel met ons je idee!

STUUR JE TIP IN

ABC voor jongeren

Alles van

Avondmaal

5 januari 2021
Het Avondmaal is een zichtbaar teken van het Evangelie. Het laat zien dat Christus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft om het eeuwig leven te geven …
+
Ontwikkeld door

Barmhartigheid

10 november 2020
Barmhartigheid betekent dat de Heere Zich ontfermt over zondaars. Het Evangelie roept ons op om barmhartig te zijn, zoals ook God barmhartig is.
+
Ontwikkeld door

Bekering

10 november 2020
Bekeren is je afkeren van de zonde en je toekeren naar Jezus Christus.
+
Ontwikkeld door

Belofte

12 januari 2021
Een toezegging van God om iets te schenken om Jezus’ wil.
+
Ontwikkeld door

Blijdschap

10 november 2021
De vreugde die een christen vanwege het kennen van Christus mag ervaren, en die geschonken wordt door de Heilige Geest.
+
Ontwikkeld door

Christus

10 november 2020
Jezus is de Zoon van God en offerde Zichzelf op voor zondaren. Als Profeet, Priester en Koning leidt Hij Gods kinderen.
+
Ontwikkeld door

Dankbaarheid

10 november 2020
Dankbaarheid is blij zijn met wat je ontvangt. Als de Heere Jezus Zich bekendmaakt als Zaligmaker, geeft dat diepe dankbaarheid.
+
Ontwikkeld door

Doop

12 januari 2021
De doop is een teken van Gods verbond met jou. Het is Zijn belofte aan jou, dat bij Hem vergeving en zaligheid te verkrijgen is.
+
Ontwikkeld door

Drie-eenheid

10 november 2020
Drie-eenheid wil zeggen dat de ene God drie personen omvat. De Drie-eenheid is een mysterie dat voor mensen nooit helemaal te begrijpen is.
+
Ontwikkeld door

Duivel

10 november 2021
De duivel, ook wel satan genoemd, is de absolute tegenovergestelde van God: bij uitstek de vijand van God, de kerk en al het goede.
+
Ontwikkeld door

Engelen

10 november 2021
Geesten die Gods wil uitvoeren en een lichamelijke gedaante aan kunnen nemen.
+
Ontwikkeld door

Gebed

10 november 2020
Gebed betekent spreken met de Heere God. Dat kan met of zonder woorden.
+
Ontwikkeld door

Uitgelichte items

Avondmaal

30 oktober 2020
Het Avondmaal laat zien dat de Heere Jezus Zijn lichaam en bloed geofferd heeft tot vergeving van de zonden. Als je door het geloof het Avondmaal …
+
Ontwikkeld door

Belijdenis doen

5 januari 2021
Ik zou het als een grote zegen zien als jij door deze inleiding een verlangen krijgt naar het doen van openbare geloofsbelijdenis, omdat de Heere …
+
Ontwikkeld door
LCJ

Stel je eigen inspiratielijst samen

Voeg met behulp van het gele plusje items toe aan je inspiratielijst. Alles in één lijstje overzichtelijk bij elkaar voor jouw clubavond of activiteit!